Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę prosektoruim w Lwówku Śląskim

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której  Sąd Rejonowy w Lubaniu z siedzibą w Lwówku Śląskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1S/ 00023266/5.

 

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00 zł  netto miesięcznie.

(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

Wadium – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych))

Czynsz będzie wnoszony do 10-go każdego miesiąca z góry.

Opłaty za dostawę mediów będą naliczane wg zużycia ( woda, energia elektryczna) oraz wg stawki ryczałtowej (centralne ogrzewanie), po cenach dostawcy. Na dostawę mediów dzierżawca zawrze odrębną umowę z wydzierżawiającym.

 

Przetarg odbędzie się w  dniu 28 października 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100  

 

Czynsz podlega waloryzacji zgodnie z Uchwałą Nr LII/44/02 Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 10 października 2002 roku w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 roku Nr 246 poz. 3402 ze zmianami).

 

Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie prosektorium. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego ograniczonego i zostanie z nim zawarta umowa na czas nieoznaczony.

W chwili obecnej obiekt wymaga remontu kapitalnego. W protokole z przeglądu stanu technicznego budynku wskazano m. in. na zamakanie dachu i stropodachu a w konsekwencji grzyb i zamoknięcia, liczne rysy konstrukcyjne, odpadające tynki, popękane i pozałamywane posadzki, wypaczoną stolarkę okienną i drzwiową, brak kilku kompletów grzejników, konieczność wymiany instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

Właściciel przewiduje możliwość rozliczenia nakładów poniesionych na niezbędne remonty i inwestycje w budynku. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dzierżawy. 

Przetarg jest ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych.

 

Pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wpłatą wadium należy dokonać do dnia 23 października 2013 r. Do zgłoszenia uczestnictwa należy dołączyć:

  1. 1.      aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług pogrzebowych,
  2. 2.      zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych w stosunku do Powiatu Lwóweckiego i Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim.

Listę osób zakwalifikowanych do przetargu komisja przetargowa wywiesi na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 25 października 2013 r.

Wadium w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które w terminie wpłacą wadium oraz w terminie złożą pisemne zgłoszenie do przetargu a ponadto  złożą  oświadczenie, że  zapoznali się z przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, oraz że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

                                                                                                                                                                                    

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje i dokumenty można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

STAROSTA

Józef Stanisław Mrówka

                                                                 

Lwówek Śląski, dnia 24 września 2013 r.

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2013 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 1076
30 września 2013 12:17 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)