Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 Lwówka Śląskiego

                                                                                          

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              I przetargi ustne nieograniczone

 

 

na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

  1. 1.      Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/13 o pow. 0,1158 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15 o pow. 0,0475 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Lwówek Śląski - 4 arkusz mapy 3. 

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 27.500,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

      Wadium – 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych)

 

  1. 2.      Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/14 o pow. 0,1167 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15 o pow. 0,0475 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Lwówek Śląski - 4 arkusz mapy 3. 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi  27.700,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych 00/100).

Wadium – 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych)

 

  1. 3.      Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/16 o pow. 0,1155 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15 o pow. 0,0475 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Lwówek Śląski - 4 arkusz mapy 3. 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi  27.500,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Wadium – 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych)

 

  1. 4.      Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/17 o pow. 0,0998 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 485/15 o pow. 0,0475 ha , określonym na 1/4 niewydzieloną część obręb Lwówek Śląski - 4 arkusz mapy 3. 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi  24.500,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Wadium – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

  1. 5.      Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/18 o pow. 0,1024 ha, obręb Lwówek Śląski - 4 arkusz mapy 3. 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi  24.900,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) w tym

      części przeznaczonej na cele zabudowy – 24.170,00 zł

      części rolnej – 730,00 zł

Wadium – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

  1. 6.      Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/19 o pow. 0,1041 ha, obręb Lwówek Śląski - 4 arkusz mapy 3. 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi  25.200,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wadium – 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych)

 

 

  1. 7.      Nieruchomość położona w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 485/20 o pow. 0,0997 ha, obręb Lwówek Śląski - 4 arkusz mapy 3. 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi  24.200,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych 00/100).

Wadium – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu z siedzibą w Lwówku Śląskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00024133/1

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 4 miasta Lwówek Śląski zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/113/11 z dnia 27 października 2011 r. przedmiotowe nieruchomości posiadają następujące przeznaczenie:

 - działki nr 485/14, 485/15 i 485/17 oznaczone są w części symbolem 6MN (o podstawowym przeznaczeniu stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnione o urządzenia towarzyszące takie jak: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe, ponadto tereny zieleni urządzonej) i w części symbolem 1 KDW (tereny dróg i ulic wewnętrznych),

- działki nr 485/13 i 485/16 oznaczone są symbolem 6MN (o podstawowym przeznaczeniu stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnione o urządzenia towarzyszące takie jak: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe, ponadto tereny zieleni urządzonej),

- działka nr 485/18 oznaczona jest w części symbolem 6MN (o podstawowym przeznaczeniu stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnione o urządzenia towarzyszące takie jak: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe, ponadto tereny zieleni urządzonej) i w części symbolem 9 KD(D) (tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej) oraz w części symbolem 25 R tereny rolne ( ok. 30 m2),

- działka nr 485/19 oznaczona jest w części symbolem 6MN (o podstawowym przeznaczeniu stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnione o urządzenia towarzyszące takie jak: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe, ponadto tereny zieleni urządzonej) i w części symbolem 9 KD(D) (tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej),

- działka nr 485/20 oznaczona jest w części symbolem 6MN (o podstawowym przeznaczeniu stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnione o urządzenia towarzyszące takie jak: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe, ponadto tereny zieleni urządzonej) i w części symbolem 1 KDW (tereny dróg i ulic wewnętrznych) oraz w części symbolem 9 KD(D) (tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przedmiotowe nieruchomości stanowią ogólnie obszar jednorodzinnego zainwestowania mieszkalnego wraz z infrastrukturą komunikacyjną i gospodarczą oraz zielenią towarzyszącą – stanowiący najkorzystniejszy sposób użytkowania przedmiotowych nieruchomości łącznie z minimalną częścią działki nr 485/18 objętą terenem rolnym.  

 

Przetargi odbędą się w dniu 19 listopada 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) od godz. 1100  

 

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe położone w Lwówku Śląskim przy ul. Sadowej w granicach ośmiu sąsiadujących ze sobą działek, które funkcjonowały uprzednio jako teren pracowniczych ogródków działkowych.

Nieruchomości te stanową grunty sklasyfikowane jako grunty orne RIIIb i RVIa, usytuowane w strefie pośredniej zabudowy miejskiej (na terenie byłej wsi Płakowice włączonej uprzednio do obrębu miejskiego) dostępne z dojazdowej drogi gruntowej oraz wydzielonego terenu w granicy działki 485/15 wymagającego urządzenia na cele drogowe.

Aktualnie teren obejmujący przedmiotowe nieruchomości nie posiada bezpośredniego dostępu do urządzeń energetycznych, komunalnych i gazowych. 

Grunty objęte przedmiotowymi nieruchomościami, posiadają przeciętną regularność konturu usytuowane są na terenie opadającym stanowiącym południowy skłon o przeciętnym otoczeniu i sąsiedztwie oraz przeciętnej dostępności. Aktualnie przedmiotowe działki są nieużytkowane, porośnięte starą trawą i chwastami, częściowo zadrzewione starymi nasadzeniami drzew owocowych oraz znacznie zakrzaczone ich samosiewami i odrostami. Ogólnie przedmiotowe nieruchomości posiadają przeciętne walory położenia nieruchomości, brak uzbrojenia terenu oraz przeciętne ukształtowanie.

 - Prowizoryczna szopa drewniana pokryta papą (była altanka ogrodowa) zlokalizowana w granicach działki 485/13 z uwagi na jej nietrwały charakter oraz bardzo zły stan techniczny oraz stopień zdewastowania – nie przedstawia żadnej wartości użytkowej podlegającej wycenie, mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości objętej granicami tej działki.

- Mury podpiwniczenia z bloczków betonowych wraz ze stropem betonowym, zlokalizowane w granicach działki nr 485/14 (stanowiące niedokończoną budowę) z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny, bardzo wysoki stopień zawilgocenia i zdewastowania oraz brak możliwości odzyskania materiałów budowlanych w przypadku ich rozbiórki – nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej podlegającej wycenie, mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości objętej granicami tej działki.

- Studnia kopana z obudową wykonana z kamienia łamanego oraz kręgów betonowych zlokalizowana w granicach działki nr 485/14, aktualnie nieużytkowana i pozbawiona wszelkich połączeń instalacji wodociągowej oraz wszelkich urządzeń czerpalnych, z uwagi na bardzo wysoki stopień zdewastowania oraz stopień zużycia ekonomicznego wynikającego z faktu zwodociągowania terenów przyległych i możliwości przyszłego uzbrojenia nieruchomości w sieć wodociągową – nie przedstawia ona aktualnie żadnej wartości użytkowej mającej istotny  wpływ na ogólną wartość przedmiotowej nieruchomości dla przyjętego celu wyceny tj. wartości określonej w całości dla celów realizacji zabudowy mieszkaniowej.

- Mury przyziemia z bloczków betonowych oraz pustaków żużlobetonowych, zlokalizowane w granicach działki nr 485/15 (stanowiące niedokończoną budowlę) z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny, bardzo wyskoki stopień zawilgocenia i zdewastowania oraz brak możliwości odzyskania materiałów budowlanych w przypadku ich rozbiórki – nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej podlegającej wycenie, mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości objętej granicami tej działki.

- Murowana altanka ogrodowa pokryta blachą (obecnie użytkowana) zlokalizowana w granicach działki nr 485/19 nie jest ujawniona na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Lwówku Śląskim, co wskazuje, iż powstała ona w wyniku samowoli budowlanej tj. bez decyzji o pozwoleniu na budowę, wobec powyższego może ona stanowić jedynie odrębny od gruntu przedmiot własności i jako taki podlega ona likwidacji. Z uwagi na nietrwały charakter obiektu – nie przedstawia ona żadnej wartości użytkowej podlegającej wycenie, mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości objętej granicami tej działki.

- Częściowe ogrodzenie nieruchomości wykonane z siatki na słupkach metalowych, występujące w granicach części działek nr 485/19 i 485/20 oraz częściowe ogrodzenie nieruchomości wykonane z siatki na słupkach drewnianych, występujące w granicach części działki nr 485/19 – z uwagi na ubytki występujące w tych ogrodzeniach, znaczny stopień zdewastowania oraz naturalnego zużycia (skorodowania), powodujące utratę ich dotychczasowej funkcji – nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej podlegającej wycenie mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości usytuowanych w granicach wyżej wymienionych działek.

- Cokoły betonowe stanowiące pozostałości po ogrodzeniu, występujące w granicach części działek nr 485/15, 485/16 i 485/17 – z uwagi na występujące ubytki, znaczny stopień spękania i naturalnego zużycia betonu oraz całkowitego zdewastowania ogrodzenia  powodujące utratę ich dotychczasowej funkcji – nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej podlegającej wycenie, mającej istotny wpływ na ogólną wartość nieruchomości usytuowanych w granicach wyżej wymienionych działek.

- Kilkadziesiąt nasadzeń sadowniczych, stanowiących stare drzewa owocowe jabłoni, gruszy, śliwy, czereśni i wiśni zlokalizowanych w obrębie przedmiotowych działek  - z uwagi na ich wiek ponad 30 lat oraz bardzo niską przydatność produkcyjno – handlową – nie przedstawia żadnej wartości użytkowej i podlega usunięciu.

- Pojedyncze zadrzewienia świerka i modrzewia występujące w granicach działek nr 485/13 i 485/14 stanowią młode zadrzewienia niesklasyfikowane, które nie wytworzyły jeszcze sortymentów użytkowych podlegających wycenie.

 

 

 

Dla działki nr 485/18 do ceny części przeznaczonej na cele zabudowy mieszkalnej doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23%.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 14 listopada 2013 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie wpłacą  wadium oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

 

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach

 

STAROSTA

Józef Stanisław Mrówka

                                                                                             

Lwówek Śląski, dnia 8 października 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2013 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 1152
18 października 2013 13:39 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)