Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - budynek prosektorium posadowiony na działce nr 172/8 położonej w obrebie 1 miasta Lwówek Śląski

                                                                                        

                     

                                                                                                   Lwówek Śląski, dnia 8 grudnia 2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona
do dzierżawy następująca  nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

budynek prosektorium w Lwówku Śląskim o pow. 164,7 m 2 posadowiony na działce nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski, z dzierżawą  części działki o powierzchni 500 m2  zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dla działki nr 172/8 położonej w obrębie Lwówek Śląski 1 Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1S/ 00023266/5.

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 20,00 zł/m2  netto miesięcznie.

Czynsz będzie wnoszony do 10-go każdego miesiąca z góry.

Opłaty za dostawę mediów będą naliczane wg zużycia ( woda, energia elektryczna) oraz wg stawki ryczałtowej (centralne ogrzewanie), po cenach dostawcy. Na dostawę mediów dzierżawca  powinien zawrzeć odrębna umowę z ich dostawcą.

 

Czynsz podlega waloryzacji zgodnie z Uchwałą Nr LII/44/02 Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 10 października 2002 roku w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 roku Nr 246 poz. 3402 ze zmianami).

 

Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie prosektorium. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego ograniczonego i zostanie z nim zawarta umowa na czas nieokreślony, w której zawarte zostaną m. in. następujące warunki:

1)      Dzierżawca nie będzie uiszczał czynszu, do czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej w przedmiotowym obiekcie jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące od zawarcia umowy,

2)      Dzierżawca będzie miał prawo rozliczenia uzgodnionych z Zarządem Powiatu nakładów poniesionych na polepszenie substancji budynku prosektorium w ratach bieżących czynszu,

3)      Po zakończeniu umowy dzierżawy, także w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez dzierżawcę urządzenia prosektorium dzierżawca pozostawi powiatowi bez roszczenia o zwrot poniesionych nakładów.

Przeznaczony do dzierżawy obiekt wymaga remontu kapitalnego. W protokole z przeglądu stanu technicznego budynku wskazano m. in. na zamakanie dachu i stropodachu a w konsekwencji grzyb i zamoknięcia, liczne rysy konstrukcyjne, odpadające tynki, popękane i pozałamywane posadzki, wypaczoną stolarkę okienną i drzwiową, brak kilku kompletów grzejników, konieczność wymiany instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

 

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

                                                           STAROSTA

                                                       Marcin Fluder


 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 808
16 grudnia 2015 14:03 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)