Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostwe: Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Uwaga:

Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu (samodzielnie, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi uzasadnione przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uwaga: Poprawiono wzór oferty zał nr 1 gdzie wczesniej był zły termin realizacji zamówienia , prawidlowy jest 30 dni zgodnie z SIWZ

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2017 16:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Szymańska
Ilość wyświetleń: 1951
05 kwietnia 2017 11:58 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [informacja_o_powtorzeniu_czynnosci_zaniechanej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 11:09 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [wyniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2017 10:44 Magdalena Szymańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)