Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot dz. nr 309/38 o pow. 23 m2 położonej w obrębie Rakowice Wielkie wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części

 

Lwówek Śląski, dnia 28 marca 2017 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona
do sprzedaży nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przewidziana na cele zabudowy boksem garażowym położona w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/38 o pow. 23 m2wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części. Grunty te sklasyfikowane są jako: dz. nr 309/37 RIIIb – grunty orne, dz. nr 309/49 RIIIb, RIVa, - grunty orne i  PsV - pastwiska trwałe.

 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł.

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: dz. nr 309/37 – KW JG1S/00024134/8, dz. nr 309/49 – KW JG1S/00025553/8.

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie. Zgodnie z planem działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1KG i przeznaczona jest na cele terenów zabudowy garażowej.

Przeznaczona do sprzedaży dz. nr 309/38 wraz z udziałem w działce nr 309/49 wynoszącym 1/24 części położona w Rakowicach Wielkich to niezabudowana działka położona w kompleksie zabudowy garażowej. Składnikami kompleksu są grunty zabudowane, na których posadowione są ciągi segmentów garażowych, grunty niezabudowane wydzielone pod przyszłe garaże oraz pod drogę stanowiącą dojazd do istniejących i przyszłych garaży. Kompleks zabudowy garażowej zlokalizowany jest środkowej części miejscowości. Teren garaży leży na zapleczu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Od stron południowej i wschodniej działki ograniczone są drogami asfaltowymi, a od stron północnej i zachodniej przydomowym ogrodem działkowym. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną, w wodę, w kanalizację.

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Dla w/w nieruchomości do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

..

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  ze zmianami) przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na okres 21 dni począwszy od dnia 31 marca 2017 r.

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro  pokój 111), pod nr tel. (075) 782  28  94.

 

                                                                                                                      STAROSTA

                                                                                                                     Marcin Fluder

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2017 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kobylak
Ilość wyświetleń: 858
03 kwietnia 2017 08:50 Alicja Kobylak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2017 08:50 Alicja Kobylak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)