Przetargi

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Lwówek Śląski, dnia 20 kwietnia 2017r.

OR.272.43.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji:

a)      kosztorysów inwestorskich,

b)      przedmiarów robót,

c)      specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

niezbędnych do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, w związku
z termomodernizacją budynków Powiatu Lwóweckiego: budynek główny Domu Pomocy Społecznej w Mirsku wraz z budynkiem 2/B, oraz budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl.

Dokumentacja w swoim zakresem będzie obejmowała zadania termomodernizacyjne określone we wniosku o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lwóweckiego (wniosek nr RPDS.03.03.01-02-0057/16)

3. Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

3.1. zapisy w kosztorysie inwestorskim  oraz przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Wykonawca przy opracowywaniu powyższej dokumentacji, która następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a wskazane muszą zawierać zapis „lub równoważne”.

Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant załączy do dokumentacji kartę rozwiązań równoważnych, w której opisuje możliwie dokładnie kryteria /parametry/  decydujące o równoważności.)

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań kosztorysowych.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w ilości:

6.1. kosztorys inwestorski – 2 egz.,

6.2. przedmiar robót - 2 egz.,

6.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej
w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz. (kosztorys i przedmiar robót
w ATH)

IV OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zadania: 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Warunki płatności: 21 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, wystawioną przez Wykonawcę.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej  Tel. 75 782 21 49, e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
  2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonali   kosztorysy i przedmiary robót budowlanych –– o wartości inwestycji co najmniej 500.000,00 złotych brutto każdy
z kosztorysów; (do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych usług),

2)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, (do oferty należy dołączyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca)

VI MIEJSCE O RAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin złożenia oferty:    26 kwietnia 2017r. godz. 12.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną: fax: 757823654 e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl pod warunkiem, że oferta w formie pisemnej zostanie niezwłocznie przesłana) na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

VII KRYTERIUM WYBORU OFERTY

  1. Wybór oferty zastanie dokonany na podstawie kryterium oceny: najniższa cena.
  2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn zm) za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wykonawca winien podać cenę zgodnie z załączonym wzorem oferty – Załącznik nr 1 .
  3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.

VIII. Pozostałe informacje

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

IX ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1- wzór formularza ofertowego.

Załącznik 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 – kosztorysy, przedmiary i STWOR podlegające aktualizacji.

 

 

                                                                                              ……………………………..

                                                                                                          (podpis)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2017 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 819
28 kwietnia 2017 10:18 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017 08:21 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [instalacja_co_sali_gimnastyczne_14042016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2017 08:15 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [pr_sala_lwowek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)