Przetargi

Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w
Lwówku Śląskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 7.2. – Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalną w tym zawodową
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady
pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki, krajowy numer identyfikacyjny 230821606, ul. Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48757823650, , e-mail
or@powiatlwowecki.pl, , faks +48757823654.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatlwowecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający,
czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatlwowecki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatlwowecki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ogłoszenie nr 539805-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c63c...
1 z 7 27.06.2017, 11:55
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim
Numer referencyjny: OR.61.272.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3 części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Wykonywanie robót związanych z remontem pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych
w Rakowicach Wielkich, Część II – Wykonanie remontu pracowni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. H. Brodatego nr 1 oraz dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych toalety w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9. Część III – Wykonanie remontu pracowni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Część IV Przedmiot zamówienia SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45310000-3
45330000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót
stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem
właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed
upływem terminu składania ofert: wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia podobne, tj. polegające na remoncie w zakresie ogólnobudowlanym budynku o wartości robót nie mniejszej niż 30 000,00 zł
brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każdą robotę;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy) – dotyczy Części I-III zamówienia, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 2 SIWZ – dotyczy Części I –III
zamówienia, c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3 SIWZ, odpowiednio do Części, w
której składana jest oferta,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości : dla Części I 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) dla Części II
300,00 zł (słownie: trzysta złotych) dla Części III 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych
powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią , przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) istotnego
wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; c) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikająca z
obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; d) zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod
warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w pkt
9.3.1. SIWZ; e) wstrzymania robót przez Zamawiającego; f) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Ustawy. g) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. Wszystkie zmiany umowy dokonywane
będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt a) termin wykonania umowy, może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania
tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-12, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie robót związanych z remontem pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie remontu pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach
Wielkich. Roboty budowlane obejmuje: demontaż istniejącej stolarki okiennej - ramy stalowe wypełnione pojedynczym szkłem i zamontowanie stolarki okiennej wskazanej przez zamawiającego. Demontaż stalowych
pełnych drzwi zewnętrznych zamurowanie do wysokości parapetu otworu w ścianie zewnętrznej. Demontaż drzwi wewnętrznych w przejściu do stacji diagnostycznej, zamurowanie otworu w ścianie między stacją
diagnostyczną a pracownią mechatroniki i elektrotechniki. Wykonanie otworu oraz osadzenie drzwi wewnętrznych 100x210 cm w ścianie między izbami pracowni mechatroniki i elektrotechniki. Uzupełnienie
tynków po zamurowaniach i malowanie. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju "spawane" - cokół wklęsły zaokrąglony wys. 10 cm wyrównanie posadzki poprzez
wylewkę gr. ok. 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym na uprzednio zagruntowane podłoże gruntem szczepnym wylewka samopoziomująca ok. 1 cm. Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa (homogeniczna) Elektra 43
grub. 4 mm (przewodząca), uwaga: podłoże po wykonaniu podzielić na pola ok. 3 x3 m poprzez nacięcia dylatacyjne które należy wypełnić masą silikonową. Prace wykończeniowe malarskie - ściany pracowni
mechatroniki i elektrotechniki malować farbami lateksowymi : stopień połysku: satynowy połysk, siła krycia: klasa 2 (skala od 1 do 5, gdzie 5 najgorsza) odporność na szorowanie: klasa 1(skala od 1 do 5, gdzie 5
najgorsza) dopuszczalna zawartość LZO (lotne związki organiczne): < 1 g/l LZO, Wymiana na nową stolarkę drzwiową. Wentylacja - istniejąca, należy uzupełnić kratki, oraz zainstalować instalacje chłodu tz. Split.
Wymiana instalacji elektrycznej należy wykonać wg. wytycznych zawartych w STWOiR.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
2 Nazwa:
Wykonanie remontu pracowni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. H. Brodatego nr 1 oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety
w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w ZSOiZ w Lwówku Śląskim: wymiana wykładziny podłogowej,
wymiana drzwi wejściowych do sali , wymiana instalacji elektrycznej zasilania oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej (element zawiera wartość okablowania i gniazd bez tablicy
rozdzielczej i WLZ do tablicy głównej szkoły), zakup i montaż rolet materiałowych w kasecie przyciemniające 1500x2600 mm (4 szt), malowanie pomieszczenia. 2. W Zespole Placówek Edukacyjno –
Wychowawczych w Lwówku Śląskim dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety tj. : wyburzenia – wyburzenia całkowite ścianek działowych wg rzutu pomieszczeń, wykonanie w istniejącej ścianie
konstrukcyjnej wnęki na głębokość około 15 cm w celu zapewnienia odpowiednich wymiarów pomieszczenia. Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych. Stolarka drzwiowa – projektuje się wymianę istniejących
drzwi wewnętrznych do toalet na drzwi 90/200 w ościeżnicach regulowanych, ze szczeliną wentylacyjną. Wykończenie ścian – do wysokości 210 cm wykończona okładziną z płytek gres o wymiarach min 30/30 cm;
powyżej malowane farbami zmywalnymi; Posadzki płytki gres min 30/30 cm; Wentylacja – grawitacyjna, nawiew poprzez nowe nawiewniki higrosterowane, które mają być zamontowane w ramie istniejących okien,
wywiew przez istniejące kanały wentylacyjne w kominie, na wylocie przewodu wentylacyjnego należy zamontować wentylator wspomagający wywiew o przedłużonym czasie działania, zsynchronizowanych z
oświetleniem toalety. Armatura sanitarna – zaprojektowano toalety dla niepełnosprawnych, które należy wyposażyć w armaturę sanitarną i baterie dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z
odpowiednimi poręczami i pochwytami. Wyposażenie toalet podstawowe: umywalka, miska ustępowa wisząca na stelażu, deska wolno opadająca, lustro z półką, grzejnik istniejący, pojemnik na papier toaletowy,
kosz na odpady, dozownik mydła w płynie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie remontu pracowni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 20
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim: wymiana instalacji elektrycznej, sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600 mm. Obudowa rur nad wejściem do pracowni leśnej wykonana w technologii lekkiej z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu systemowym profil C75 mm, 1x 12,5 mm GKB.
wentylacja istniejąca - należy zamontować nawiewniki w suficie podwieszanym oraz kratki oraz uzupełnienie ubytków w zniszczonym podłożu betonowym i położenie podłogi z tworzyw sztucznych z warstwą
izolacyjną, rulonowych na kleju "spawane" - cokół wklęsły zaokrąglony wys. 10 cm. Wyrównanie posadzki poprzez wylewkę gr. ok. 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym na uprzednio zagruntowane podłoże gruntem
szczepnym wylewka samopoziomująca ok. 1 cm. Wykładzina podłogowa z PVC obiektowa (homogeniczna) grub. 4 mm (przewodząca). Podłoże po wykonaniu podzielić na pola ok. 3 x3 m poprzez nacięcia
dylatacyjne które należy wypełnić masą silikonową. Malowanie - ściany pracowni leśnej malować farbami lateksowymi, stopień połysku: satynowy połysk, siła krycia: klasa 2 (skala od 1 do 5, gdzie 5 najgorsza),
odporność na szorowanie: klasa 1(skala od 1 do 5, gdzie 5 najgorsza), dopuszczalna zawartość LZO (lotne związki organiczne): < 1 g/l LZO.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2017 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 670
12 lipca 2017 15:28 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [sharp_sekretariat@powiatlwoweckipl_20170712_154908.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2017 15:24 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zmiana_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2017 12:40 Dawid Kopeć - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)