Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany kotłowni i instalacji CO w ZSET w Rakowicach Wlk. i PCZ w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 28 czerwca 2017r.

OR.272.64.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany kotłowni i instalacji CO w ZSET w Rakowicach Wlk. i PCZ w Lwówku Śląskim  tj. projekty budowlano – wykonawcze, kosztorysy inwestorskie
  i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, złożenie kompletnych wniosków o pozwolenia na budowę w związku
  z realizacją projektu pn. „Wymiana kotłowni i instalacji CO w ZSET w Rakowicach Wlk. i PCE w Lwówku Śląskim.
 2. Dokumentacja w swoim zakresem będzie obejmowała
  w szczególności:

2.1    Projekt budowlano wykonawczy w zakresie wymiany kotłowni i instalacji CO w ZSET w Rakowicach Wlk. projekt winien obejmować wymianę kotłowni w tym kotła olejowego CO w 5 budynkach ZSET w Rakowicach Wlk. tj. budynku głównym szkoły, 2 internatach, siłowni i budynku warsztatów.

2.1.1         Budynek szkoły - trzy kondygnacje

 Kubatura: 10.698 m3

 Powierzchnia zabudowy: 1.474 m2

 Powierzchnia użytkowa: 2.840 m2

2.1.2        Sala gimnastyczna - jedna kondygnacja

Kubatura: 2.901 m3

Powierzchnia zabudowy: 574 m2

Powierzchnia użytkowa: 506 m2

2.1.3        Budynek siłowni - jedna kondygnacja

Kubatura: 1.068 m3

Powierzchnia zabudowy: 294,1 m2

Powierzchnia użytkowa: 279,45 m2

2.1.4    Warsztaty szkolne - jedna kondygnacja

      Kubatura: 4.402 m3

      Powierzchnia zabudowy: 936 m2

      Powierzchnia użytkowa: 884 m2

2.1.5      Internat - trzy kondygnacje - dwa budynki

        Kubatura: 4.428 m3

        Powierzchnia zabudowy: 533,5 m2

        Powierzchnia użytkowa: 1.428 m2

      2.1.6      Łącznik i część socjalna - jedna kondygnacja

        Kubatura: 3.254 m3

        Powierzchnia zabudowy: 1.029 m2

        Powierzchnia użytkowa: 949 m2.

      2.1.7      Kuchnia z pralnią - jedna kondygnacja

        Kubatura: 2.147 m3

        Powierzchnia zabudowy: 360 m2

        Powierzchnia użytkowa: 660 m2

       2.1.8.    Budynek kotłowni - jedna kondygnacja

                    Kubatura: 1.305 m3

                    Powierzchnia zabudowy: 238 m2

        Powierzchnia użytkowa: 255 m2

2.2    Projekt budowlano – wykonawczy w zakresie PCZ w Lwówku Śląskim projekt winien obejmować wymianę CO i kotłowni wraz z kotłem gazowym  w budynku przychodni przy ul. Morcinka oraz budowę kotłowni wraz wymianą instalacji CO w budynku szpitala przy ul. Kościelnej.

2.2.1        Przychodnia 

2.2.2        Kubatura:     12662,00 m3,

Powierzchnia użytkowa: 2649,00 m2,

Ilość kondygnacji: 4 + piwnica,

W załączeniu rysunek.

2.2.3        Szpital

Przychodnia 

Kubatura:     10900,00 m3,

Powierzchnia użytkowa: 2687,00 m2,

Ilość kondygnacji: 4 + piwnica,

W załączeniu rysunek.

3. Do zadań projektanta  będzie należeć  zyskanie wszystkich uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń. Wycena dokumentacji winna obejmować w wszystkie  koszty związane z jej sporządzeniem (koszty uzyskania uzgodnień, pozwoleń,  zakupu map, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów  i t p . ) .

Dokumentacja obejmuje opracowanie zawierające:

3.1. Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich do wszystkich projektów

Branżowych z godnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.,

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania

planu kosztów  prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno-użytkowym ( D z. tj. z 2004 pozycja 130  nr 1389),

zbiorczego zestawienia kosztów ;  specyfikacje technicznie wykonania i odbioru robot;

informacji do planu BIOZ.

3.2 Zapisy w kosztorysie inwestorskim  oraz przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Wykonawca przy opracowywaniu powyższej dokumentacji, która następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a wskazane muszą zawierać zapis „lub równoważne”.

Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant załączy do dokumentacji kartę rozwiązań równoważnych, w której opisuje możliwie dokładnie kryteria /parametry/  decydujące o równoważności.)

3.3 Zaprojektowane rozwiązania muszą być zgodne z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w celu pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji.

3.4 Projekt winien również zawierać informację na temat osiągniętego efektu ekologicznego tj. wypełniony załącznik 2b  - Efekt rzeczowy i ekologiczny zadania  wniosku B. Część ekologiczno – techniczna do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

4. Przed złożeniem dokumentacji należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych. Koncepcja musi uzyskać akceptacje Zamawiającego.

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań kosztorysowych.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w każdym zakresie w ilości:

6.1 projekty budowlane 6 egz.

6.2. kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,

6.3. przedmiary robót - 2 egz.,

6.4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej
w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz. (kosztorys i przedmiar robót
w ATH)

IV OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zadania: do dnia 30 września 2017r.

2. Warunki płatności: 21 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, wystawioną przez Wykonawcę.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej
Tel. 75 782 21 49, e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonali   projektu budowlane  –– o wartości inwestycji co najmniej 500.000,00 złotych brutto każdy z projektów; (do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych usług),

2)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, (do oferty należy dołączyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca)

VI MIEJSCE O RAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin złożenia oferty:    7  lipca 2017r. godz. 12.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Oferty należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną: fax: 757823654 e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl pod warunkiem, że oferta w formie pisemnej zostanie niezwłocznie przesłana) na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

VII KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 1. Wybór oferty zastanie dokonany na podstawie kryterium oceny: najniższa cena.
 2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wykonawca winien podać cenę zgodnie z załączonym wzorem oferty – Załącznik nr 1 .
 3.  Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta winna uwzględniać również ceną wykonania nadzoru autorskiego dla 3 wizyt (pobytów na budowie)

VIII. Pozostałe informacje

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

IX ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2017 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 773
10 lipca 2017 07:59 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2017 12:13 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [szpital.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2017 12:13 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [przychodnia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)