Przetargi

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 5 lipca 2017r.

OR.272.65.2017

Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164,
z późn. zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.33.2015 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.

III. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego:

1.1    Wykonywanie termomodernizacji  budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl.

1.1.1           Wykonanie osuszenia ścian przyziemia, remont cokołu piaskowcowego, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, remont ścian wewnętrznych wraz zastosowaniem tynków renowacyjnych i kolorowych, uzupełnienie ubytków elewacji zewnętrznej, wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej – wg branży sanitarnej, montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej.

1.1.2           Elewacje – tynki zewnętrzne i wewnętrzne przyziemia :

a)      skucie zawilgoconych, spękanych, głuchych tynków,

b)      zmycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów (dysze szpachelkowe),

c)      dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem,

d)      wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej murów ścian zagłębionych poniżej poziomu terenu;

e)      skucie 100% starego tynku i wykonanie nowego :  tynk renowacyjny uszczelniający, zabezpieczony folią kubełkową;

f)        docieplenie, ściana zewnętrzna styropianem gr. 12,0 cm; montaż nawietrzaków podokienne typ A z przepustnicą (termostatem) o wielkości (grub. muru w cegłach).

g)      wykonanie obróbek blacharskich  z blach cynkowo-tytanowych gr.0,7 mm z kapinosem.

1.1.3            Wymiana kotła gazowego na nowy charakteryzujący się obowiązującym do końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE (kocioł na nowy 5 kategorii) wraz z wymianą instalacji c.o. w hali sportowej.

1.1.4           Montaż kolektorów solarnych.

1.2    Wykonanie termomodernizacji budynku główny Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku.

Budynek główny DPS Mirsk:

1.2.1           Wykonanie usunięcia elewacji  zewnętrznej i wewnętrznej  przyziemia poprzez :

1.2.2           Wykonanie  elewacji  zewnętrznej – termo renowacji.

       Budynek 2 DPS MIRSK

1.2.3           Wykonanie  elewacji  zewnętrznej – termo renowacji,

1.2.4           Wykonanie usunięcia elewacji  zewnętrznej i wewnętrznej  przyziemia,

1.2.5           Wykonanie elewacji zewnętrznej – termo renowacja.

2         Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót (zał. 5.1 - przedmiary : 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d. 5.1e. 5.1f. 5.1g, zał. 6.1, 7.1) załączonych do przetargu  nieograniczonego na stronie: http://www.bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/379416/termomodernizacja_budynkow_uzytecznosci_publicznej_powiatu_lwowe

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zakres obowiązków Wykonawcy, zwanego zamiennie inspektorem nadzoru,
w ramach realizacji zamówienia:

Zakres obowiązków określa wzór umowy.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończy z datą podpisania końcowego protokołu odbioru z uwzględnieniem terminu na usunięcie ewentualnych wad oraz do czasu zakończenie okresu rękojmi i gwarancji dla robót określonych w pkt. 1.1 (Wykonywanie termomodernizacji  budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. ) i dla robót określonych w pkt. 1.2 (Wykonanie termomodernizacji budynku główny Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku)  od dnia zakończenia realizacji danego zadania inwestycyjnego, tj. od dnia skutecznie zakończonego odbioru końcowego i obejmuje uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

5.1 Miejsce:

5.1.1 budynek będący w zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. , ul. H. Brodatego 1 w Lwówku Śl.

5.1.2 budynek główny i budynek 2 (pomocniczy) będący w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Mirsku ul. Zielona 12

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie oraz doświadczenie polegające na należytym pełnieniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nadzoru inwestorskiego nad realizacją co najmniej 1 roboty budowlanej branży budowlanej.

VI. Wykaz dokumentów

6 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

6.1 Oferta musi zawierać:

6.2  Wykaz wykonanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6.3  Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

6.4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 7.      Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Dawid Kopeć - tel. 75 782 21 49, faks 75 782 36 54

e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

VIII. Opis sposobu oceny ofert

8.1 Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4. Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia oferta ta nie będzie rozpatrywana.

8.2 Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone w rozdziale XI.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

9.1 Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy
ul. Szpitalnej 4, 59- 600 Lwówek Śl. w kopertach z następującym oznaczeniem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego”.

9.2 Termin składania ofert upływa     13.07.2017 r. o godz. 12.00.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

10. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) z uwzględnieniem wszelkich kosztów w tym dojazdu, materiałów biurowych i innych.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

11 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny. 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu udzielenia zamówienia

12.1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

12.2 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

12.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży dla osób, które są przewidziane do realizacji zamówienia:

12.3.1 dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnień do kierowania robotami,

12.3.2 dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa,

XIII. Pozostałe informacje

13.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

13.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy.          

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2017 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 828
08 sierpnia 2017 09:08 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2017 13:48 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wzor_umowy_z_inspektorem.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2017 13:48 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wzor_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)