Przetargi

Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

 

Uwaga! W dniu 26 lipca 2017r. zmieniono termin składania i otwarcia ofert na dzień 7 sierpnia 2017r. (godziny bez zmian).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lwóweckiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady
pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki, krajowy numer identyfikacyjny 230821606, ul. Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48757823650, , e-mail
or@powiatlwowecki.pl, , faks +48757823654.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatlwowecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.powiatlwowecki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający,
czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatlwowecki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku
Śląskim.
Numer referencyjny: OR.272.62.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Na wszystkie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Wykonywanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Lwówku Śl. wraz z wymianą kotła CO gazowego i instalacji CO w hali sportowej. Wykonanie osuszenia ścian przyziemia, remont cokołu piaskowcowego, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien i
rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, remont ścian wewnętrznych wraz zastosowaniem tynków renowacyjnych i kolorowych, uzupełnienie ubytków elewacji zewnętrznej, wykonanie wentylacji
mechanicznej sali gimnastycznej – wg branży sanitarnej, montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej. Elewacje – tynki
zewnętrzne i wewnętrzne przyziemia : a) skucie zawilgoconych, spękanych, głuchych tynków, b) zmycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów (dysze szpachelkowe), c) dezynfekcja miejsc
zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem, d) wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej murów ścian zagłębionych poniżej poziomu terenu; e) skucie 100% starego tynku i wykonanie nowego :
tynk renowacyjny uszczelniający, zabezpieczony folią kubełkową; f) docieplenie, ściana zewnętrzna styropianem gr. 12,0 cm; montaż nawietrzaków podokienne typ A z przepustnicą (termostatem) o wielkości
(grub. muru w cegłach). g) wykonanie obróbek blacharskich z blach cynkowo-tytanowych gr.0,7 mm z kapinosem. Wymiana kotła gazowego na nowy charakteryzujący się obowiązującym do końca 2020 roku
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE (kocioł na nowy 5 kategorii) wraz z wymianą
instalacji c.o. w hali sportowej. Zainstalowanie systemu zarządzania energią w postaci zaworów termostatycznych i podpionowych. Montaż kolektorów solarnych ; wysokowydajnych płaskich kolektorów
słonecznych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej z selektywnym pokryciem miedzianego absorbera wysokoselektywną warstwą (wykonana na bazie tlenków tytanu). Powierzchnia jednego
kolektora ok. 2,3 m². Kolektory winny być połączone w baterie. Zastosowane kolektory słoneczne winny posiadać parametry eksploatacyjne udokumentowane przez niezależnego od producenta polskiego lub
zagraniczne instytucje badawcze. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w STWOR, przedmiarach robót i projekcie budowlanym. Zakres rzeczowy obejmujący wymianę kotła gazowego oraz wymianę instalacji
c.o. w hali sportowej ( z pkt 4.1.3 SIWZ ) i montaż kolektorów solarnych ( z pkt 4.1.4 SIWZ) zwany jest w dalszej części siwz „ zakresem KG/KS„ Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do
30 czerwca 2018 r. za wyjątkiem zakresu KG/KS który należy wykonać do dnia 15 października 2017r. Część II – Wymiana instalacji CO w pozostałej części budynku ZSOIZ w Lwówku Śląskim. Zainstalowanie
systemu zarządzania energią w postaci zaworów termostatycznych i podpionowych. Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm. Demontaż grzejników żeliwnych członowych - wielkość 1 - typ T,TA. Demontaż grzejników żeliwnych członowych - wielkość 1 - typ T,TA Demontaż grzejników
żeliwnych członowych - wielkość 1 - typ T,TA. Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm. Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm. Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni
do 0.25 m2. Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III. Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II. Montaż
instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w STWOR, przedmiarach robót, projekcie budowlanym . Termin wykonania od dnia podpisania umowy do 15 października
2017r.
II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45331110-0
45331000-6
45111200-0
45223500-1
45320000-6
45442100-8
45331100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-30
II.9) Informacje dodatkowe: Część I - od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r. za wyjątkiem zakresu KG/KS który należy wykonać do dnia 15 października 2017r. Część II - od dnia podpisania umowy
do 15 października 2017r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 zł (słownie zł: trzysta tysięcy ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie Części I A. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia : co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika
Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ; co najmniej jedną osobą
posiadającą stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania i gazowych bez ograniczeń ; B. Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert: wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia podobne, tj.
obejmujące swoim zakresem termomodernizację budynku o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) za każdą robotę; W zakresie Części II a) Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia : w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane,
posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności centralnego ogrzewania bez ograniczeń; b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert: wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia podobne, tj. polegające na
wykonaniu, wymianie instalacji CO o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) za każdą robotę;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 300 000,00 zł (słownie zł: trzysta tysięcy ). 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 2 SIWZ, 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3 SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla każdej części. Wadium może być wnoszone w następujących formach: A. Pieniądzu, B.
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, C. Gwarancjach bankowych, D. Gwarancjach
ubezpieczeniowych, E. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 16.1.1. SIWZ Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty
kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w PKO BP Oddział w Lwówku Śląskim Nr 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355 . Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium –
Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim. Część ……(wpisać nr części)”. Wadium w
formie innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w
formie innej niż pieniężna łącznie z ofertą, tj. w tym samym opakowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: A)
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych
powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią , przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b)
konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie; c) zlecenia wykonania robót dodatkowych; d) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez
gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; e) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikająca z obiektywnych, nieprzewidzianych i
niezależnych od Wykonawcy okoliczności; f) zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania
wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ; g) wstrzymania robót przez
Zamawiającego; h) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt a) termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu
umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu
wykonanie przedmiotu umowy; i) jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt A) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne
zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa; B. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-07, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:1 Nazwa:
Wykonywanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. wraz z wymianą kotła CO gazowego i instalacji CO w hali
sportowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1.1 Wykonanie osuszenia ścian przyziemia, remont cokołu piaskowcowego, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien i rur
spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, remont ścian wewnętrznych wraz zastosowaniem tynków renowacyjnych i kolorowych, uzupełnienie ubytków elewacji zewnętrznej, wykonanie wentylacji mechanicznej
sali gimnastycznej – wg branży sanitarnej, montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej. 4.1.2 Elewacje – tynki zewnętrzne i
wewnętrzne przyziemia : a) skucie zawilgoconych, spękanych, głuchych tynków, b) zmycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów (dysze szpachelkowe), c) dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez
mikroorganizmy preparatem, d) wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej murów ścian zagłębionych poniżej poziomu terenu; e) skucie 100% starego tynku i wykonanie nowego : tynk renowacyjny
uszczelniający, zabezpieczony folią kubełkową; f) docieplenie, ściana zewnętrzna styropianem gr. 12,0 cm; montaż nawietrzaków podokienne typ A z przepustnicą (termostatem) o wielkości (grub. muru w cegłach).
g) wykonanie obróbek blacharskich z blach cynkowo-tytanowych gr.0,7 mm z kapinosem. 4.1.3 Wymiana kotła gazowego na nowy charakteryzujący się obowiązującym do końca 2020 roku minimalnym poziomem
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE (kocioł na nowy 5 kategorii) wraz z wymianą instalacji c.o. w hali
sportowej. Zainstalowanie systemu zarządzania energią w postaci zaworów termostatycznych i podpionowych. 4.1.4 Montaż kolektorów solarnych ; wysokowydajnych płaskich kolektorów słonecznych
przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej z selektywnym pokryciem miedzianego absorbera wysokoselektywną warstwą (wykonana na bazie tlenków tytanu). Powierzchnia jednego kolektora ok. 2,3 m².
Kolektory winny być połączone w baterie. Zastosowane kolektory słoneczne winny posiadać parametry eksploatacyjne udokumentowane przez niezależnego od producenta polskiego lub zagraniczne instytucje
badawcze. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w STWOR, przedmiarach robót i projekcie budowlanym. Zakres rzeczowy obejmujący wymianę kotła gazowego oraz wymianę instalacji c.o. w hali sportowej ( z pkt
4.1.3 SIWZ) i montaż kolektorów solarnych ( z pkt 4.1.4 SIWZ ) zwany jest w dalszej części siwz „ zakresem KG/KS „.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45453000-7 , 45331110-0 , 45331000-6, 45111200-0 , 45223500-1, 45320000-6, 45442100-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Wymiana instalacji CO w pozostałej części budynku ZSOIZ w Lwówku Śląskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zainstalowanie systemu zarządzania energią w postaci zaworów termostatycznych i podpionowych. Demontaż rurociągów stalowych o
połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm.
Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm. Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm. Demontaż grzejników żeliwnych członowych - wielkość 1 - typ T,TA. Demontaż
grzejników żeliwnych członowych - wielkość 1 - typ T,TA Demontaż grzejników żeliwnych członowych - wielkość 1 - typ T,TA. Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm. Demontaż zaworu
przelotowego o śr. 25-32 mm. Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2. Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III.
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II. Montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w STWOR, przedmiarach robót, projekcie budowlanym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45453000-7 , 45331100-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2017 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 870
15 listopada 2017 13:23 Dawid Kopeć - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2017 13:23 Dawid Kopeć - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2017 13:23 Dawid Kopeć - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)