Przetargi

Zabezpieczenie imprezy plenerowej pod nazwą Dolnośląski Festiwal Dary Lasu

Lwówek Śląski, dnia 1 września 2017 roku

Powiat Lwówecki

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE

         Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej  na zabezpieczenie  imprezy plenerowej pod nazwą Dolnośląski Festiwal Dary Lasu, który odbędzie się 30.09.2017 roku, zgodnie z poniższym grafikiem:

1)       29/30.09.2017 r. w godz. 18.00 – 8.00,  ochrona sceny i placu (w tym oznakowania, namiotów i ich wyposażenia oraz agregatów ustawionych na placu) przez 4 pracowników ochrony, w tym 1 kwalifikowany i 3 pracowników ochrony fizycznej,

2)       30.09.2017 r. w godz. 10.00 – 22.00, ochrona imprezy, w tym:

a)      2 patrole piesze dwuosobowe złożone z 1 pracownia kwalifikowanego i 1 pracownika ochrony fizycznej w godzinach 10.00 – 22.00;

b)      8 posterunków jednoosobowych, w tym 3 pracowników kwalifikowanych i 5 pracowników ochrony fizycznej w godzinach 10.00 – 16.00;

c)      10 posterunków jednoosobowych pracowników ochrony fizycznej w godzinach 16.00 – 22.00;

3)      30.09.- 01.10.2017 r. w godz. 22.00 – 8.00, ochrona sceny i placu (w tym oznakowania, namiotów i ich wyposażenia oraz agregatów ustawionych na placu) przez 4 pracowników ochrony, w tym 1 kwalifikowany i 3 pracowników ochrony fizycznej.

 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 11 września 2017 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4,
59-600 Lwówek Śląski lub przesłać na adres e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium: Cena - waga 100%

Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest przedstawienie do wglądu potwierdzenia wykonywania zawodu, posiadanie odpowiednich umiejętności i możliwości do wykonania powierzonego zadania.

a) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub inny dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. W cenie oferty należy wliczyć wszystkie koszty.

b) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Ofertę cenową na podanym formularzu zał. Nr  1

4. Termin realizacji : 29.09-1.10.2017  ,  płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku  lub faktury VAT.

5. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu   14.09.2017.                

do godz. 15:30.

6.Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie  internetowej.

Informacji na temat postępowania udziela: Dawid Kopeć  tel. 75 782 2149, e:mail: promocja@powiatlwowecki.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2017 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 546
12 września 2017 14:28 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2017 15:34 Dawid Kopeć - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2017 15:32 Dawid Kopeć - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)