Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU do UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2017 R.

Lwówek Śląski, dnia 11 września 2017 r.

OR.272.97.2017

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

2. Tryb udzielania zamówienia

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na: DEMONTAŻU, ODBIÓRZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE  i PRZEKAZANIU do UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH                           Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2017 R.

Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wykonywania usług w zakresie określonym w przedmiotowym postępowaniu.

2). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3). Wykaz obiektów do zamówienia publicznego dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych gospodarczych:  

 

Lp.

Nazwa obiektu

1.

Rząsiny 16, gm. Gryfów Śląski, dach budynek gospodarczy 396,00 m2

2.

ul. Uczniowska 26, Gryfów Śląski, płyta składowana 22,10 m2

3.

Giebułtówek 4, gm. Mirsk, dach dobudówki 22,00 m2

4.

Zalesie 5, gm. Lubomierz, dach budynku gospodarczego 62,65 m2

5.

Giebułtów 6, gm. Mirsk, płyta składowana 234,10 m2

6.

Strzyżowiec dz. nr 163, dach budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych 692,44 m2

7.

ul. Polna 28A Mirsk, dach budynku mieszkalnego 220,00 m2 

8.

ul. Struga 2 Lwówek Śląski, płyta składowana 512,00 m2

9.

Przecznica 50, gm. Mirsk, dach budynku mieszkalnego 240,00 m2 i płyty składowane  481,14 m2 

10.

Pasiecznik 28, gm. Lubomierz, dach budynku gospodarczego 37,13 m2

11.

Włodzice Wielkie 37, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 199,38 m2

12.

ul. Płakowicka 50 Lwówek Śląski, płyta składowana 288,75 m2

13.

Włodzice Małe 5, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 218,80 m2

14.

Wola Augustowska 35, gm. Mirsk, płyta składowana 154,77 m2

15.

Bielanka 51, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 190,65 m2

16.

Ustronie 39, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 106,25 m2

17.

Grudza 63, gm. Mirsk, płyta składowana  170,00 m2 

18.

Zbylutów 108, gm. Lwówek Śląski, dachy budynków gospodarczych i elewacji 639,20 m2

i płyta składowana 111,52 m2

19.

ul. Pałacowa 7 Lwówek Śląski, dach dobudówki 251,35 m2 i płyta składowana 86,62 m2

20.

Oleszna Podgórska 77, gm. Lubomierz, płyta składowana 71,50 m2

21.

Zbylutów 117, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 44,00 m2

22.

Zbylutów 115, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 172,00 m2

23.

Niwnice 12, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 106,81 m2

24.

Chmielno 70a, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 33,00 m2

25.

Chmielno 29, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 38,50 m2

26.

Ogrody działkowe im. Wyzwolenia Lwówek Śląski dz. nr 210, dach altany 16,50 m2

27.

Ogrody działkowe im. XXXV-lecia Lwówek Śląski dz. nr 213, dach altany 34,38 m2

28.

Włodzice Wielkie 1, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 162,25 m2

29.

ul. Przyjaciół Żołnierza 15 Lwówek Śląski, płyta składowana 13,86 m2

30.

Proszowa 38, gm. Mirsk, płyta składowana 182,49 m2

31.

Gierczyn 32, gm. Mirsk, płyta składowana 89,10 m2

32.

Brunów 19, gm. Lwówek Śląski, dach budynek mieszkalny (szczyt), budynki gospodarcze i garaż 493,91 m2

33.

Ubocze 159, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 72,88 m2

34.

Płóczki Dolne 1, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 32,10 m2

35.

Żerkowice 33, gm. Lwówek Śląski, dach dobudówki 89,38 m2

36.

Górczyca 23, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 156,75 m2

37.

Gierczyn 72, gm. Mirsk, płyta składowana 35,75 m2

38.

Mojesz 8, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 50,90 m2

39.

Orłowice 58A, gm. Mirsk, płyta składowana 181,40 m2

40.

ul. Wojska Polskiego 27 Mirsk, dach budynku mieszkalnego i gospodarczego 275,00 m2

41.

ul. Polna 6A Gryfów Śląski, dach wiaty gospodarczej 308,00 m2 i płyta składowana 442,00 m2

42.

Dębowy Gaj 18, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 59,13 m2

43.

Krzewie Wielkie 69, gm. Gryfów Śląski, dach budynek gospodarczy 66,00 m2

44.

Pławna Górna 144, gm. Lubomierz, dach budynku gospodarczego 185,63 m2 i płyta składowana 110,00 m2

45.

Chmieleń 68, gm. Lubomierz, dach dobudówki 82,50 m2 im płyta składowana 206,25 m2

46.

Brunów 31, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 35,00 m2

47.

Giebułtów 51, gm. Mirsk, dach budynek mieszkalny 85,25 m2 i dach budynek gospodarczy 110,72 m2 

48.

ul. Sportowa 6C Lubomierz, dach budynku mieszkalno-garażowego 214,50 m2

49.

ul. Bankowa 6/1 Gryfów Śląski, płyta składowana 11,88 m2

50.

ul. Rolna 2 Gryfów Śląski, dach budynek gospodarczy 67,38 m2 i podwójna płyta ocieplona 72,00 m2 

51.

ul. Sikorskiego 11 Gryfów Śląski, płyta składowana 33,00 m2

52.

Chmieleń 50, gm. Lubomierz, płyta składowana 63,53 m2

53.

Skorzynice 2A, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 211,90 m2

54.

Ogrody działkowe im. XXXV-lecia Lwówek Śląski dz. nr 60, dach altany 34,38 m2

55.

Rząsiny 89, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 116,88 m2

56.

Gradówek 15, gm. Lwówek Śląski, dach budynek mieszkalny 107,25 m2

57.

Brunów 29, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 41,25 m2

 

4). Prace przygotowawcze:

- odizolowanie miejsca demontażu przed dostępem niepowołanych osób oraz niepowołanych pojazdów,

-    umieszczenie stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętych pracami,

-    montaż, czas pracy,

 

5). Prace demontażowe:

-   demontaż płyt eternitowych z dachu,

- ułożenie płyt eternitowych na paletach, ofoliowanie, oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ewentualne drobne odpady azbestowe w postaci odłamanych kawałków płyt starannie zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do worków foliowych szczelnie zamykanych,

 

6). Prace końcowe:

- załadowanie ofoliowanych palet z płytami eternitowymi i worków na środek transportu,

- demontaż rusztowań,

- wywóz palet z płytami eternitowymi upoważnionym środkiem transportu,

- zdeponowanie na upoważnionym składowisku odpadów,

- dostarczenie kart przekazania odpadów wystawionych na poszczególnych właścicieli nieruchomości,

- dostarczenie kart przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów,

- ustawienie tablic informacyjnych „zamawiającego” (na posesji).

 

7). Środki transportowe przewidziane do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Transport odpadów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie samochodami ciężarowymi, które wyposażone są – według międzynarodowych przepisów ADR o transporcie towarów niebezpiecznych – w odpowiedni sprzęt oraz oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkami ostrzegawczymi.

Transport odpadów odbywa się zgodni z obowiązującymi w tym zakresie przepisami drogowymi.

Samochody transportujące odpady posiadają stosowne pozwolenia (ADR) na transport odpadów niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie kierowców.

Odpady z kilku budynków do miejsca unieszkodliwiania należy transportować łącznie, pojazdami ciężarowymi o dużej ładowności w celu minimalizacji kosztów transportu.

 

8). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

9). Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby całe Zamówienie było wykonywane w terminie do 30 listopada 2017 r.

- Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usług na poszczególnych obiektach wynosić będzie 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Miejscem wykonania Zamówienia jest obszar Powiatu Lwóweckiego.

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 

  • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                                      w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp),

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art.  22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp),

  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

 

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta, którą Wykonawca prześle do Zamawiającego w wyznaczonym terminie faksem, należy potwierdzić przesyłając jej oryginał na adres Zamawiającego.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b)      zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

c)       Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to wykonanych w tym okresie usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia ; Zamawiający informuje, że warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie we wskazanym wyżej okresie wykonania minimum jednej usługi usuwania azbestu o wartości 30 000,00 zł.

Dodatkowe informacje: W przypadku, gdy w terminie składania ofert nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekraczać będzie  wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:

Mariusz Kowalski – Tel. 75 782 28 21, fax. 75 782 28 20

e-mail: m.kowalski@powiatlwowecki.pl

 

7. Opis sposobu oceny ofert

 

Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 5. Jeżeli przedstawione wraz z ofertą (wzór oferty wg załącznika nr 1) dokumenty nie będą potwierdzały spełnienia warunków udziału                           w postępowaniu o którym m owa w pkt. 4 i 5 oferta ta nie będzie rozpatrywana.

 

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1). Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4, 59-600 Lwówek Śl. w kopertach z następującym oznaczeniem: „OFERTA NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”

2). Termin składania ofert upływa 19.09.2017 r. o godz. 12.00.

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

1). Wykonawca określi cenę w walucie krajowej według załączonego wzoru oferty (zał. nr 1).

2). Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3). Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

a). Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

b). Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.

 

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

 

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny za całość usługi (wg wzoru oferty zał. nr 1).

2) Zamawiający zastrzega realizację takiej ilości zadań (wykaz obiektów określonych we wzorze oferty – zał.                   nr 1) na jaką wystarczy zaplanowanych środków finansowych co oznacza, że na część określonych zadań (wykaz obiektów) postępowanie zostanie unieważnione.    

 

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

 

1). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2). W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

12. Pozostałe informacje

 

1). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

2). Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

a) nie została złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

c) stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

3) Zmiana umowy:

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku dom wzoru umowy                         w przypadku zmniejszenia zakresu zadań.

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamiany zadań w przypadku wycofania się podmiotu, który złożył wniosek o dofinansowanie kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest.

c) Wszelkie zmiany umowy wymagają zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.      

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty,
  2. Oświadczenie,
  3. Wykaz wykonanych usług,
  4. Wzór umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2017 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 498
21 września 2017 08:21 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2017 08:30 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_wzor_umowy_ryczalt.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2017 08:30 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_wzor_wykaz_wykonanych_uslug.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)