Przetargi

Dostawa 4 schodołazów do jednostek oświatowych powiatu lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 15 września 2017r.

OR.272.108.2017                   

Zaproszenie do składania ofert dotyczące dostawy 4 schodołazów do jednostek oświatowych powiatu lwóweckiego  

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579, z późn. zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.33.2015 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 schodołazów do szkół Powiatu Lwóweckiego:

a)      3 schodołazy gąsienicowe w tym:

1        Schodołaz do  Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wlk. 48

1        Schodołaz  do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1

1        Schodołaz do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim

o parametrach:

- Zasilanie wysokowydajnymi ogniwami o napięciu 24V umożliwia,

- posiada elektrycznie wysuwane podwozie,

- wbudowana ładowara,

- Waga podstawy: do 50 kg,

- Łączna waga urządzenia: do 60 kg,

- Minimalny udźwig: 100 kg,

-Minimalny zasięg 5 pięter,

- kontrolery zwalniania umieszczone na drążku sterowniczym,

- możliwość podpięcia wózka inwalidzkiego.

 

b)      1 schodołaz kroczący z podjazdem do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 20 o parametrach :

-  przystosowany jest do poruszania się po każdym rodzaju schodów - nawet bardzo krętych, stromych oraz schodów z nierównymi brzegami,

-    regulowany uchwyt - pozwalający na łatwiejsze manewrowanie urządzeniem

-    automatyczny system hamujący na krawędzi schodów

-  kółka pozwalające na poruszanie się urządzenia po płaskich powierzchniach (posiadające możliwość blokady),

-   zewnętrzna bądź wewnętrzna ładowarka baterii,

-   elektroniczny panel kontrolny. Możliwość ustawienia prędkości. Przełączenie trybów: ciągły i przerywany.

c)       Przedmiot zamówienia  obejmuje również dostawę urządzeń przeszkolenie personelu szkół (łącznie do 10 osób).

d)      Wykonawcy na dostarczony sprzęt winien udzielić okres gwarancji i rękojmi nie mniejszy niż 24 miesiące.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zakres obowiązków Wykonawcy, zwanego zamiennie inspektorem nadzoru,
w ramach realizacji zamówienia:

Zakres obowiązków określa wzór umowy.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

  1. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończy
    w dniu 30.10.2017r.

5.1 Miejsce:

5.1.1 budynek będący w zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Gryfowie Śląski , ul. Wojska Polskiego 20

5.1.2 budynek będący w zarządzie Zespołu Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wlk. Rakowice Wlk. 48

5.1.3. budynek będący w zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1

5.1.4. budynek będący w zarządzie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
w Lwówku Śląskim il. Parkowa 9

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają doświadczenie realizacji dostaw podobnego rodzaju jak w zapytaniu.

VI. Wykaz dokumentów

6 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

6.1 Oferta musi zawierać:

6.2  Wykaz wykonanych zamówień – przynajmniej 3 w okresie 3 ostatnich lat.

6.3   Certyfikaty tj. deklaracja zgodności CE oraz dopuszczenie do użytkowania na terenie placówek służby zdrowia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  1. 7.      Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Dawid Kopeć- tel. 75 782 21 49, faks 75 782 36 54

e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

VIII. Opis sposobu oceny ofert

8.1 Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6.1, 6.2, 6.3 Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia oferta ta nie będzie rozpatrywana.

8.2 Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone w rozdziale XI.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

9.1 Oferty należy składać pisemnie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4, 59- 600 Lwówek Śl. w kopertach z następującym oznaczeniem: „Dostawa 4 schodołazów do jednostek oświatowych Powiatu Lwóweckiego  ” lub meilowo na adres: promocja@powiatlwowecki.pl – należy przesłań skan oferty wraz wszystkimi załącznikami.

9.2 Termin składania ofert upływa     25.09.2017 r. o godz. 12.00.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

10. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) z uwzględnieniem wszelkich kosztów w tym dojazdu, materiałów biurowych i innych.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

11 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu udzielenia zamówienia

12.1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

12.2 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. Pozostałe informacje

13.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

13.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

13.4. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej i przesłane meilowo do każdego z wykonawców.

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy.              

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2017 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 492
28 września 2017 12:08 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2017 14:55 Dawid Kopeć - Zmiana danych dokumentu. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia (Dokument opublikowany)
20 września 2017 14:53 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zmiana.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)