Przetargi

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 21 luty 2018r.

OR.272.12.2018.1

                              

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

 

Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,
z późn. zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.33.2015 Starosty Lwóweckiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego polegających na:

  1. W pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK
   w ZSOiZ w Lwówku Śląskim: wymiana wykładziny podłogowej, wymiana drzwi wejściowych do sali, wymiana instalacji elektrycznej zasilania oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej  (element zawiera wartość okablowania i gniazd bez tablicy rozdzielczej i WLZ do tablicy głównej szkoły), zakup i montaż rolet materiałowych w kasecie przyciemniające 1500x2600 mm (4 szt), malowanie pomieszczenia..Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót załączonych do postępowania na stronie: http://www.bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/408152/roboty_budowlane_w_zakresie_dostosowania_pracowni_szkolnej_sieci

  2. W Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety tj. : wyburzenia – wyburzenia całkowite ścianek działowych wg rzutu pomieszczeń, wykonanie w istniejącej ścianie konstrukcyjnej wnęki na głębokość około 15 cm w celu zapewnienia odpowiednich wymiarów pomieszczenia. Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych. Stolarka drzwiowa – projektuje się wymianę istniejących drzwi wewnętrznych do toalet na drzwi 90/200 w ościeżnicach regulowanych, ze szczeliną wentylacyjną. Wykończenie ścian – do wysokości 210 cm wykończona okładziną z płytek gres o wymiarach min 30/30 cm; powyżej malowane farbami zmywalnymi; Posadzki płytki gres min 30/30 cm; Wentylacja – grawitacyjna, nawiew poprzez nowe nawiewniki higrosterowane, które mają być zamontowane w ramie istniejących okien, wywiew przez istniejące kanały wentylacyjne w kominie, na wylocie przewodu wentylacyjnego należy zamontować wentylator wspomagający wywiew o przedłużonym czasie działania, zsynchronizowanych z oświetleniem toalety. Armatura sanitarna – zaprojektowano toalety dla niepełnosprawnych, które należy wyposażyć w armaturę sanitarną i baterie dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z odpowiednimi poręczami i pochwytami. Wyposażenie toalet podstawowe: umywalka, miska ustępowa wisząca na stelażu, deska wolno opadająca, lustro z półką, grzejnik istniejący.

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót załączonych do postępowania na stronie: http://www.bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/408152/roboty_budowlane_w_zakresie_dostosowania_pracowni_szkolnej_sieci

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4. Zakres obowiązków Wykonawcy, zwanego zamiennie inspektorem nadzoru, w ramach realizacji zamówienia:

 

Zakres obowiązków określa wzór umowy.

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia

 

 1. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończy do dnia 31.05.2018r. lub z datą podpisania końcowego protokołu odbioru
  z uwzględnieniem terminu na usunięcie ewentualnych wad oraz do czasu zakończenie okresu rękojmi i gwarancji wynoszącym 36 miesięcy dla robót określonych w pkt. 1.1 i w pkt 2.2  (od dnia zakończenia realizacji danego zadania inwestycyjnego, tj. od dnia skutecznie zakończonego odbioru końcowego i obejmuje uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych

 2. 5.1 Miejsce:

5.1.1 budynek będący w zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląski , ul. H. Brodatego 1

5.1.2 budynek będący w zarządzie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

Dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

VI. Wykaz dokumentów

 

6 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

6.1 Oferta musi zawierać:

6.2  Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

6.3 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

  Dawid Kopeć- tel. 75 782 21 49, faks 75 782 36 54

  e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

   

  VIII. Opis sposobu oceny ofert

   

  8.1 Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6.1, 6.2, 6.3 Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia oferta ta nie będzie rozpatrywana.

  8.2 Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone w rozdziale XI.

   

  IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

   

  9.1 Oferty należy składać pisemnie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4, 59- 600 Lwówek Śl. w kopertach z następującym oznaczeniem: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego” lub meilowo na adres: sekretariat@powiatlwowecki.pl.

   

  9.2 Termin składania ofert upływa     27.02.2018 r. o godz. 12.00.

   

  X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

   

  10. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) z uwzględnieniem wszelkich kosztów w tym dojazdu, materiałów biurowych i innych.

   

  XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

  11 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

12.1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

12.2 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

12.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży dla osób, które są przewidziane do realizacji zamówienia:

12.3.1 dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnień do kierowania robotami, w zakresie wymaganym w postępowaniu.

 

XIII. Pozostałe informacje

13.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

13.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy.                                                       

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2018 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 364
28 lutego 2018 14:42 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2018 13:31 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wzor_umowy_z_inspektorem.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2018 13:31 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wzor_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)