Przetargi

Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady

pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki, krajowy numer identyfikacyjny 230821606, ul. Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48757823650, e-mail

or@powiatlwowecki.pl, faks +48757823654.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający,

czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.powiatlwowecki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.powiatlwowecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Numer referencyjny: PI.272.15.2018.1

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Na wszystkie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I „Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim” 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie w sprzęt informatyczny pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim”.

2. Na przedmiot zamówienia składa się: dostawa i montaż sprzętu informatycznego, pomocy dydaktycznych i oprogramowania w pracowni i sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. z siedzibą przy ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śl. - miejsce dostawy;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Wykaz sprzętu do prowadzenia zajęć w pracowni i sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w ZSOiZ w Lwówku Śl.” załączony do niniejszej SIWZ – Załącznik nr 1. Określone w załączniku wymagania (parametry techniczno-użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w odpowiednim Załączniku do SIWZ. Do oferty (wzór wg. zał. nr 1 ) należy dołączyć wypełniony odpowiedni wykaz sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych opisujący oferowane przedmioty zamówienia.

Część II „Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku Śląskim, do pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk oraz technik - handlowiec w ZSOiZ w Lwówku Śląskim” 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku Śląskim, do pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk oraz technik - handlowiec w ZSOiZ w Lwówku Śląskim”

2. Na przedmiot zamówienia składa się: dostawa i montaż sprzętu informatycznego, pomocy dydaktycznych i oprogramowania w pracowniach: 2.1. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, z siedzibą w Rakowicach Wielkich 48, 59-600 Lwówek Śl. – miejsce dostawy; 2.2. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. z siedzibą przy ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śl. - miejsce dostawy; w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim, z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 59-600 Lwówek Śl. – miejsce dostawy;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Wykaz sprzętu do prowadzenia zajęć w pracowniach szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim” załączony do niniejszej SIWZ – Załącznik nr 2. Określone w załączniku wymagania (parametry techniczno-użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w odpowiednim Załączniku do SIWZ. Do oferty (wzór wg. zał. nr 2) należy dołączyć wypełniony odpowiedni wykaz sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych opisujący oferowane przedmioty zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30230000-0

30230000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

45

II.9) Informacje dodatkowe: 45 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W zakresie Części I Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania

ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego, każde o

wartości minimum 20.000,00 zł brutto W zakresie Części II Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem

terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu

informatycznego, każde o wartości minimum 50.000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W zakresie Części I i Części II : Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Część I „Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim” - w wysokości: 2

 

000,00 zł Część II „Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku

Śląskim, do pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk oraz technik - handlowiec w ZSOiZ w Lwówku Śląskim” – w wysokości 3 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: PKO Bank Polski SA 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355 z adnotacją: "Wadium - „Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego” Część nr ……nazwa …………….” Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz odpowiedni

oryginał dokumentu winien być złożony u Zamawiającego, w pok. nr 222 Sekretariat II piętro ul. Szpitalna 4 w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 6,00

gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia, w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy na skutek: a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, b) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin jej realizacji, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne, We wszystkich ww. przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, 2) zmian osobowych: a) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, b) zmiana osób upoważnionych do kontaktów, odpowiedzialny za realizację umowy w imieniu Wykonawcy/ Zamawiającego, 3) podwykonawców: a) w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, b) rezygnacji podwykonawcy, 4) pozostałych zmian:

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zmniejszenie wartości zamówienia), b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, d) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca. 3. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-14, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie w sprzęt informatyczny pracowni sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy

UTK w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim”. 2. Na przedmiot zamówienia składa się: dostawa i montaż sprzętu informatycznego, pomocy dydaktycznych i oprogramowania w

pracowni i sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. z siedzibą przy ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śl. - miejsce

dostawy;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30230000-0, 30230000-0, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 45

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonanie 45 dni od dnia podpisania umowy

Część

nr:

2 Nazwa:

Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku

Śląskim, do pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk oraz technik - handlowiec w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW -

MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku Śląskim, do pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk oraz technik - handlowiec w ZSOiZ w Lwówku Śląskim” 2. Na przedmiot zamówienia składa się: dostawa i montaż sprzętu informatycznego, pomocy dydaktycznych i oprogramowania w pracowniach: 2.1. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, z siedzibą w Rakowicach Wielkich 48, 59-600 Lwówek Śl. – miejsce dostawy; 2.2. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śl. z siedzibą przy ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śl. - miejsce dostawy; 2.3. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim, z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 59-600 Lwówek Śl. – miejsce dostawy;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Wykaz sprzętu do prowadzenia zajęć w pracowniach szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim” załączony do niniejszej SIWZ – Załącznik nr 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 48000000-8, 30230000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 45

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonanie 45 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2018 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 794
15 maja 2018 15:03 Jan Ratajski - Dodanie załącznika [ogloszenie__o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 08:24 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2018 14:47 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)