Przetargi

Dostawa sprzętu i wyposażenia budowlanego

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Lwówek Śląski, dnia 8.03.2018r.

 

W związku z realizacją projektu nr RPDS.10.04.01-02-0005/17 pn. „Kompetencje i praca.”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Powiat Lwówecki

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i wyposażenia budowlanego określonego w załączniku nr 1 do zapytania – szczegółowe zestawienie sprzętu.

I  OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30 dni od dnia podpisania umowy.

II.  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość zadania i nie dopuszcza ofert częściowych.

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena wraz z podatkiem VAT.
(Uwaga: Zamawiający przy wyborze oferty będzie oceniał cenę za całość zadania

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

4. Podana w ofercie cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.

5. Rozliczenie nastąpi po dostawie przedmiotu zamówienia przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie www.bip.powiatlwówecki.pl w zakładce przetargi.

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

9. Ofertę należy sporządzić według załączonego poniżej wzoru oferty (załącznika nr 2) oraz wypełnić załącznik nr 1 do zapytania szczegółowe zestawienie sprzętu i złożyć do dnia 16 marca  2018r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać elektronicznie na adres e-mail:promocja@powiatlwowecki.pl

10. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania urządzeń, materiałów i wyrobów dla nich równoważnych o niezgorszych parametrach.

Równoważność będzie oceniana w odniesie do parametru mocy urządzeń, uzyskanego efektu docelowego zastosowania danego materiału. 

 

Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. 

Osoba uprawniona do kontaktów:

Dawid Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji

Tel. 75 7822149

e:mail: promocja@powiatlwowecki.pl

fax. 75 7823654

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2018 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 372
22 marca 2018 15:18 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowaia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2018 13:37 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [odpowiedz_do_wyknawcy_na_strone.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2018 13:36 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika [odpowiedzi_na_pytania__na_strone.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)