Przetargi

Przetarg na sprzedaz nieruchomości położonej w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 152/1 o pow 39 m2 obręb Gryfów Śląski - III

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 152/1 o pow. 39 m2 ,obręb Gryfów Śląski – III .

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.730,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych.)

Wadium – 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych)

 

Dla  w/w działki do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze 23265.

 

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski, działka obejmująca przedmiotową nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej w planie symbolem 17 MN/MW/U, dla której podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                   i wielorodzinna z usługami, uzupełniona o infrastrukturę techniczno – gospodarczą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi ogólnie obszar zainwestowania mieszkalno – użytkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wydzielony na cele zabudowy garażowej      a więc na cele usług komunikacyjnych, przylegający do sąsiednich boksów garażowych oraz dojazdowej drogi utwardzonej. 

 

Przetarg odbędzie się w  dniu 27 maja  2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego     w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100  

 

 

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w strefie zabudowy miejskiej (oddalonej)         o charakterze mieszkalno – użytkowym, wraz z infrastrukturą, posiada dostęp do dojazdowej drogi utwardzonej oraz możliwość dostępu do sieci elektrycznej i wodociągowej. Grunty objęte przedmiotową nieruchomością posiadają regularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym o przeciętnym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności. Aktualnie działka nie jest użytkowana, porośnięta starą trawą i chwastami. Ogólnie przedmiotowa nieruchomość posiada przeciętne walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz korzystne ukształtowanie.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 21 maja 2008 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

 

                                                         STAROSTA

                                                        Artur Zych

                                                                                

 

Lwówek Śląski dnia 22.04.2008 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2008 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 3902
24 kwietnia 2008 12:55 Witold Rudolf - Utworzenie dokumnetu.