Przetargi

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: remont dachu

Lwówek Śląski, dnia 14 maj 2008 r.

 

 

 

 

 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

w Lwówku Śląskim, ul. Parkowa 9

59 – 600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77

 

 

 

 

 

                Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na:

 

 

remont dachu

 

Wspólny słownik zamówień: 45111100-9, 45261100-5, 45261920-9, 45422100-2, 45262522-6, 45410000-4, 45262350-9, 45261310-0, 45261211-6, 45261320-0, 45332300-6, 45311100-1, 45311200-2

 

 

 

 

1.  Przedmiot zamówienia:

 

Remont dachu budynku ZPEW ul. Parkowej 3 w Lwówku Śląskim.

 

2. Termin wykonania zadania  do 31 sierpnia 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU

 

     1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem.

 

 

      2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

a) uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na listę członków Inżynierów Budownictwa kierownika robót,

 

3. oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1)-4)).  

 

4. Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Przedłożone przez oferenta wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel:

kierownik robót - posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

 

-1-

 

5. Wykaz zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2003 do dnia 31.12.2007 (ostatnie 5 lat)  robót budowlanych  podobnych (odpowiadających swoim rodzajem i wartością) do niniejszego zamówienia. Przez robotę budowlaną podobną należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki:

a)       o wartości  co najmniej 200.000,00 złotych i

b)       zawierające wykonanie robót remont dachu

 

6. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać co najmniej:

a)       wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy,

b)       wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie,

c)       wskazanie zakresu realizowanego zamówienia,

d)       wskazanie wartości zamówienia,

e)       wskazanie daty wykonania,

f)        wskazanie miejsca wykonania,

g)       opinia podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b) stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane należycie,

podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu wskazanego w pkt. b).

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej  SIWZ
i z najniższą ceną. Oferty będą oceniane w następujący sposób:

 

cena - 100%

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim do dnia 05. 06. 2008. r. do godz. 900 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZPEW we Lwówku Śląskim dnia 05. 06. 2008. r. o godz. 1030.

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UZP dnia 14. 05. 2008 r.

 

 

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie ZPEW w Lwówku Śląskim oraz na stronie internetowej :

www.lwowecki-pow.bazagmin.pl w zakłądce przetargi 

                                                                             

 

 

Zamawiający

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.05.2008r.
Dokument wytworzony przez: ZPEW w Lwówku Śląskim
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Janz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 3762
15 maja 2008 13:29 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
15 maja 2008 13:25 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
15 maja 2008 13:24 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.