Przetargi

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 16 maja 2008 r.

 

Zarząd Powiatu

w Lwówku Śląskim

Al. Wojska Polskiego 25A

59 – 600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 36 50 do 52

fax (075) 782 36 54

 

         Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 137.000 EURO, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na

 

NA Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Lwóweckiego

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Lwóweckiego polegającej na:

1.      Prowadzenie  rachunku bieżącego Budżetu Powiatu (do rozliczeń w obrocie krajowym i gromadzenia środków pieniężnych), rachunków pomocniczych budżetu Powiatu oraz rachunków powiatowych funduszy celowych.

2.      Prowadzenie  rachunków bieżących Budżetu Powiatu oraz do 10 rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Powiatu. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu wynosi 18 i może ulegać zwiększeniu bądź zmniejszeniu 

3.      Wykonywaniu usług polegających na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu:

a)      opłat czynszowych,

b)      opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

c)      opłat komunikacyjnych,

d)      innych wpłat,

na odpowiednie rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz dokonywaniu wypłat z tych rachunków. 

4.      Otwieraniu na zlecenie Zamawiającego rachunku walutowego i gromadzeniu środków w walutach obcych.

5.      Zagospodarowaniu wolnych środków pieniężnych zamawiającego poprzez lokaty o negocjowalnym terminie i negocjowalnej stopie oprocentowania stosowne w zależności od stanu nadwyżek finansowych na okresy o różnym czasie trwania, ze szczególnym uwzględnieniem lokat krótkoterminowych.

6.      Uruchomieniu w rachunku podstawowym linii kredytowej w wysokości do 1.000.000 PLN  bez pobierania prowizji i opłat przygotowawczych.

7.      Udzielaniu Zamawiającemu gwarancji bankowych na zabezpieczenie dobrego wykonania zawieranych umów i kontraktów.

8.      Zapewnieniu Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym zarządzania rachunkami bezpośrednio z biura, bez konieczności odwiedzania banku poprzez home banking a w szczególności:

 

      a)      uzyskiwanie zbiorczej informacji o saldzie lub operacjach dnia wybranych lub wszystkich wyodrębnionych rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,

b)      przeszukiwanie archiwum zleceń przelewów wg wybranego klucza (terminu, numeru rachunku, nazwy właściciela, kwoty przelewu),

c)      przegląd aktualnie obowiązującej tabeli kursowej w banku Oferenta,

d)      wykonywanie operacji z siedziby Zamawiającego,

e)      bezpośrednia konwersję danych z systemu bankowego Oferenta na poszczególne konta Zamawiającego w jego systemie księgowym,

f)        uruchomienie pasywnego dostępu do kont bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Usługi wymienione w pkt 8 oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego bank Oferent wykonywać będzie nieodpłatnie.   

   

9.      Zapewnieniu wpływu środków na rachunki bankowe wierzycieli w tym samym dniu w którym złożono do godz. 1200 dyspozycje w formie elektronicznej za pośrednictwem home banking.

10.  Przekazywaniu zainkasowanych wpłat gotówkowych na wskazane rachunki w tym samym dniu.

11.  Kapitalizowaniu  odsetek poprzez dopisywanie ich do salda rachunków po upływie kwartału kalendarzowego.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

 

Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat

 

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):

a)      Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

b)      Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

c)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i technicznych,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

d)      Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń

1)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 i spełnianiu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),

2)      podpisaną przez oferenta kopię wpisu do właściwego rejestru  lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Załączał do oferty wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.              

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej  SIWZ i która otrzyma najwyższą sumę punktów . Oferty będą oceniane w następujący sposób:

 

Oferty zostaną ocenione za z poniższe usługi:

 

1) wskaźnik korekty dla stawki kredytu lombardowego NBP na podstawie której ustalona zostanie zmienna stawka oprocentowania rocznego każdego z rachunków objętych przedmiotem zamówienia   o którym mowa w §4 ust.1 projektu umowy  (stawka kredytu lombardowego x wskaźnik korekty)                                              -     50%

 

2) marża o którą powiększona zostanie stawka referencyjna WIBOR 1M do ustalenia stawki oprocentowania rocznego kredytu odnawialnego o którym mowa w §4 projektu umowy                                                                                                                           -        10%

 

3) opłata za przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł/za jeden przelew)                                                                                                                          -       10%

                                  

4) opłata za przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł/za jeden przelew)                                                                                                                -        10%

 

5) opłata za wpłaty gotówkowe zamknięte ( ryczałt miesięczny w zł )                          -        20%

(cena oferty – kryterium nr 5)

Cena oferty obliczona zostanie poprzez przeliczenie cen za poszczególne usługi i ilość planowanych usług, o których mowa w tabeli w pkt2 SIWZ.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do dnia 13 czerwca 2008 r. do godz. 1000 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim (w małej   sali konferencyjnej nr 110) dnia 13 czerwca 2008 r. o godz. 1030.

 

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

http://new.bazagmin.pl/bip_pow_lwowecki/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.05.2008
Dokument wytworzony przez: Bogdan Jurczak
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bogdan Jurczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2008 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 3226
17 czerwca 2008 13:23 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
20 maja 2008 15:11 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
20 maja 2008 15:11 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.