Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/30 o pow 0,1656 ha położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lwówku  Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 215/30 o pow. 0,1656 ha ,obręb Lwówek  Śląski – IV .

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.820,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych.)

Wadium – 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych)

 

Dla  w/w działki do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze 24133.

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Lwówek Śląski całość przedmiotowej nieruchomości objęta jest terenem stanowiącym strefę swobodnej zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą towarzyszącą, oznaczonym symbolem MN/R.

 

Przetarg odbędzie się w  dniu 2 października 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100  

 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą gospodarczo – użytkową oraz częściowym zadrzewieniem niesklasyfikowanym usytuowana jest w strefie pośredniej zabudowy miejskiej o charakterze użytkowo – mieszkalnym (na terenie byłej wsi Płakowice, włączonej aktualnie do obrębu miejskiego). Przylega do dojazdowej drogi utwardzonej, sąsiaduje z terenem zabudowy mieszkalno – użytkowej, posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, stanowi grunty sklasyfikowane aktualnie jako użytki rolne zabudowane B – Ps IV. Aktualnie przedmiotowe grunty nie są użytkowane, porośnięte stara trawą i chwastami, częściowo zadrzewione. Grunty objęte przedmiotową nieruchomością posiadają dość regularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym, położone w strefie pośredniej zabudowy miejskiej o dobrym sąsiedztwie oraz dobrej dostępności. Ogólnie przedmiotowa nieruchomość posiada dobre walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz korzystne ukształtowanie.

 

Infrastrukturę użytkowo – gospodarczą wydzielonego terenu boiska sportowego stanowi obiekt muru oporowego oraz obiekt ogrodzenia nieruchomości. Biorąc pod uwagę wiek oraz okres eksploatacji infrastruktury wchodzącej w skład przedmiotowej nieruchomości, znaczny stopień naturalnego zużycia zarówno technicznego jak i ekonomicznego, ponadto niezadawalający stan gospodarki remontowej obiektów – ich ogólny stan techniczny należy określić jako niezadowalający.

 

Drzewostan będący częścią składową nieruchomości stanowi pojedyncze zadrzewienie niesklasyfikowane usytuowane w środkowej i zachodniej części działki.  Jest to drzewostan mieszany z nasadzeń oraz z samosiewu i odrośli w gatunku: klon, modrzew, czeremcha.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 26 września 2008 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 lipca 2008 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

                                                                     STAROSTA

                                                                    Artur Zych

 

Lwówek Śląski, dnia 2 września 2008 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2008 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 2568
03 września 2008 13:24 Witold Rudolf - Utworzenie dokumnetu.