Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 165/3 o pow. 0,1693 ha położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lwówku  Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 165/3 o pow. 1693 m2 ,obręb Lwówek Śląski – I .

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 198.352,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote)

 

Wadium – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

Dla  w/w działki do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze 23266.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy       i Miasta  Lwówek Śląski – grunty objęte przedmiotową działką wchodzą w skład terenów przewidzianych na cele zabudowy mieszkalnej wysokiej intensywności oznaczonych             w studium symbolem MW z dopuszczeniem handlu i usług, a więc ogólnie terenem zabudowy mieszkalno – użytkowej.

 

Przetarg odbędzie się w  dniu 7 listopada 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego     w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100  

 

Grunty objęte przedmiotową nieruchomością położone są w Lwówku Śląskim przy              ul. Morcinka, usytuowane w strefie centralnej zabudowy miejskiej, przylegające do dojazdowej drogi utwardzonej (ul. Morcinka). Grunty te sąsiadują z terenem zabudowy mieszkalno – użytkowej, posiadają dostęp do sieci elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej          i gazowej, stanowią grunty sklasyfikowane jako inne tereny zabudowane Bi.

Nieruchomość obejmująca przedmiotową działkę posiada regularny kontur, usytuowana jest na terenie równym o dobrym sąsiedztwie oraz dobrej dostępności.

Aktualnie teren przedmiotowej nieruchomości użytkowany jest wyłącznie na cele handlowo – usługowe z częściowym placem parkingowo – postojowym.

Pawilony handlowe usytuowane są przy zachodniej granicy przedmiotowej nieruchomości, stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności aktualnych użytkowników (dzierżawców) gruntów na których obiekty te są posadowione.

Ogólnie przedmiotowa nieruchomość posiada dobre walory położenia nieruchomości, pełne uzbrojenie terenu oraz korzystne ukształtowanie.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 3 listopada 2008 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

 

                                               STAROSTA

                                             Artur Zych                             

 

 

 

Lwówek Śląski, dnia 1.10.2008 r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2008 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 3175
08 października 2008 09:13 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.