Przetargi

Przetarg na wynajem wolnych pomieszczeń w budynku starego szpitala w Lwówku Śląskim

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

III  przetargi ustne nieograniczone

na wynajem wolnych pomieszczeń

 

Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze w  budynku „starego” szpitala    w Lwówku Śląskim, położonego na działce nr 172/5  o pow. 0,1734 ha  położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego.

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze 23266.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy       i Miasta  Lwówek Śląski – grunty objęte przedmiotową działką  znajdują się na terenie oznaczonym symbolem UP jako teren usług publicznych (administracji, kultury, oświaty, zdrowia)

 

Przetargi odbędą się w dniu 6 listopada 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego     w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100  

 

Minimalna stawka czynszu dla lokali usługowych wynosi 8 zł/m2.

Powierzchnia poszczególnych, wolnych pomieszczeń, stawka czynszu oraz wysokość wadium przedstawiają się następująco:

 

Nr pomieszczenia

Powierzchnia

[m²]

Czynsz miesięczny

[zł]

Wadium

[zł]

1

24,00

192,00

20

2

16,50

132,00

14

3

13,00

104,00

10

4

15,80

126,40

13

5

10,10

80,80

10

6

12,20

97,60

10

7

18,40

147,20

15

8

16,80

134,40

14

9

31,20

249,60

25

10

8,30

66,40

10

11

19,10

152,80

16

12

26,80

214,40

22

13

19,60

156,80

16

14

23,60

188,80

19

15

17,40

139,20

14

16

21,10

168,80

17

17

21,10

168,80

17

18

24,20

193,60

20

19

22,80

182,40

19

20

19,40

155,20

16

25

43,70

349,60

35

26

17,60

140,80

14

27

39,40

315,20

32

28

14,70

117,60

12

 

Budynek posiada dobre zaplecze socjalne, możliwość dostępu do wody w większości pomieszczeń. Komunikacja może odbywać się trzema klatkami schodowymi. Dobra lokalizacja dla usług medycznych, opiekuńczych, edukacyjnych, biurowych, ubezpieczeniowych, geodezyjnych i projektowych.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 3 listopada 2008 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

Poprzednie przetargi na wynajem przedmiotowych pomieszczeń odbyły się w dniach 19.08.2008 r. i 24.09.2008 r.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy najmu wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Umowy najmu zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2008 roku.

Oprócz opłat z tytułu czynszu najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości.

Najemca zobowiązany będzie także do zawarcia umów z wynajmującym na dostarczanie mediów.

Opłaty z tytułu czynszu najemca zobowiązany będzie uiszczać do 10 – tego każdego miesiąca.

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach

                                     

                                        Starosta

                                                                             Artur Zych                                     

 

Lwówek Śląski, dnia 13.10.2008 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 3519
17 października 2008 12:00 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.