Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 85/9 o pow. 1,4589 ha- Rakowice Wielkie, dz nr 234/8 o pow. 0,9662 ha-Rakowice Małe

                                                                                                                                                                              

                                                                                               Lwówek Śląski, dnia 27.10.2008 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)  Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone
do sprzedaży następujące nieruchomości wchodzące w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

nieruchomość położona w Rakowicach Wielkich w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 85/9 o pow. 1,4589 ha ,

oraz

nieruchomość położona w Rakowicach Małych w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 234/8 o pow. 0,9662 ha ,

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

KW – 27122 – dz. nr 85/9,

KW – 27123 – dz. nr 234/8,

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Rakowice Zbiornik” przedmiotowe grunty objęte są w większości terenem docelowego zasięgu zbiornika wodnego, oznaczonego symbolem W (całość działki nr 85/9) w części zaś objęte są terenem rolnym i wodnym do czasowego wyłączenia z aktualnego użytkowania na czas nadsypywania wałów lub wymiany gruntów oznaczonego symbolem RR (całość działki nr 234/8). Jak wynika z powyższego przedmiotowe działki objęte są obszarem wielkoprzestrzennych przekształceń gruntowych. Na podstawie mapy wyżej wymienionego planu ustalono, iż przedmiotowe grunty objęte są w całości granicami terenu górniczego          i jednocześnie granicami obszaru górniczego złoża kruszywa naturalnego „Rakowice Zbiornik”. Grunty ter znajdują się w polu przekopów oznaczonych symbolem PE – 1,2 objęte są więc terenem powierzchniowej eksploatacji złóż kruszywa naturalnego a wyżej wymienione granice obszaru i terenu górniczego wyznaczają zasięg wpływów prowadzonej działalności górniczej.

 

Przedmiotowe działki stanowią nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone na terenie sąsiadujących ze sobą obrębów ewidencyjnych Rakowice Wielkie i Rakowice Małe               w granicach dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych. Usytuowane są w strefie Obszaru Górniczego „Rakowice Zbiornik” oznaczającego przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją, dostęp                 z dojazdowej drogi gruntowej. Działki przylegają do byłego starorzecza Bobru, stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty rolne R III b, R IV b i R V oraz trwałe użytki zielone Ł IV i Ps IV. Przedmiotowe działki stanowią kompleks gruntów posiadający nieregularny kontur, usytuowany na terenie równym i lekko opadającym o przeciętnym sąsiedztwie             i przeciętnej dostępności, posiadającym korzystne możliwości eksploatacji kruszywa.

 

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Dla  w/w nieruchomości do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

 

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

                                                                                                               

                                                                                           STAROSTA

                                                                                            Artur Zych

 

                                                                                     

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2008 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 3944
07 listopada 2008 12:55 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.