Przetargi

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A

Lwówek Śląski, dnia 20 listopada 2008 r.

Starostwo Powiatowe

w Lwówku Śląskim

Al. Wojska Polskiego 25A

59 – 600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 36 50 i 52

fax (075) 782 36 54

 

         Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na wykonanie zadania :

 

Dostawa tablic rejestracyjnych:

a)      do 4000 kompletów samochodowych,

b)      do 200 szt. motocyklowych,

c)      do 200 szt. motocyklowych z przeznaczeniem na ciągniki,

d)      do 300 szt. motorowerowych,

e)      do 300 szt. samochodowych na przyczepy

                                                                 

na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego  we Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A.   

Wspólny Słownik Zamówień – 28.52.74.00

Tablice rejestracyjne będą zamawiane partiami wg zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2009 roku. Najdłuższy termin dostawy poszczególnej partii tablic nie może przekroczyć 14 dni.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w przedmiotowym postępowaniu i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zamówień.

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

http://new.bazagmin.pl/bip_pow_lwowecki

 

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):

a)      Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

b)      Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

c)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

d)      Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń

1)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 i spełnianiu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),

2)      podpisaną przez oferenta kopię wpisu do właściwego rejestru  lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3)      Aktualny  certyfikat wydany przez Instytut Transportu Samochodowego
w Warszawie potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w załaczniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (
Dz.U. z 2007 nr 186 poz. 1322 j.t.)

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej  SIWZ
i z największą liczbą punktów.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 1000 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim (w małej   sali konferencyjnej nr 110) dnia 12 grudnia 2008 r. o godz. 1030.

 

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2008-11-18 o godzinie 15:07 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008-11-18 o godzinie 15:07 (numer ogłoszenia 247126-2008).

 

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2008 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 2944
01 grudnia 2008 08:04 Dawid Kopeć - Zmiana treści dokumnetu.
20 listopada 2008 11:13 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
18 listopada 2008 15:18 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.