Przetargi

Dostawa zestawu do wideoendoskopii

Lwówek Śląski, dnia 28 listopada 2008 r.

Powiat Lwówecki

Z siedzibą w Lwówku Śląskim

Al. Wojska Polskiego 25A

59 – 600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 36 50 i 52

fax (075) 782 36 54

 

         Zarząd Powiatu Lwóweckiego, Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na wykonanie zadania :

 

Dostawa zestawu do wideoendoskopii

 

na potrzeby Pracowni Endoskopowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.  w Lwówku Śląskim w skład, którego wchodzi:

 

1 Wideo kolonoskop diagnostyczny:

 2 Wideo kolonoskop diagnostyczno-zabiegowy:

 

3 Wideo gastroskop:

4 Procesor wizyjny i źródło światła:

5 Monitor medyczny do zestawu:

6 Wózek endoskopowy do zestawu:                                                      

7 Ssak do zestawu:

 8 Program do archiwizacji badań z PC:

 

9 Myjnia (podwójna) do endoskopów elastycznych na dwa endoskopy :

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168000-5,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej w zakresie myjni do endoskopów elastycznych. Możliwe jest zaoferowanie jednej myjni dwumiejscowej lub dwóch myjni jednomiejscowych, opis parametrów określony został w pkt. 2.1.9 lp.18  SIWZ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w przedmiotowym postępowaniu i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zamówień.

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

http://new.bazagmin.pl/bip_pow_lwowecki

 

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):

a)      Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

b)      Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

c)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

d)      Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń

1)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 i spełnianiu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),

2)      podpisaną przez oferenta kopię wpisu do właściwego rejestru  lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3)      dokument potwierdzający,  że  zaoferowany przedmiot zamówienia  posiada stosowne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania na terenie Unii Europejskiej,

4)      dokumenty potwierdzające, rejestrację wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (w myśl obowiązujących przepisów prawa ) wyrobu medycznego określonego znakiem CE dla którego wystawiono deklarację zgodności

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej  SIWZ
i z największą liczbą punktów.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do dnia 9 grudnia 2008 r. do godz. 1000 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim (w małej   sali konferencyjnej nr 110) dnia 9 grudnia 2008 r. o godz. 1030.

 

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim.

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2008-11-28 o godzinie 09:18 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008-11-28 o godzinie 09:18 (numer ogłoszenia 251850-2008)

W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu zamówiony zestaw do wideoendoskopii do dnia 29 grudnia 2008 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2008 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 61364
10 grudnia 2008 15:05 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
04 grudnia 2008 11:53 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
01 grudnia 2008 08:02 Dawid Kopeć - Zmiana treści dokumnetu.