Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Załącznik do Uchwały Nr 146/136/08  Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 8 grudnia 2008 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 I przetarg ustny nieograniczony

 

 

na sprzedaż następujących nieruchomości:

działka nr 85/9 o pow. 1,4589 ha , położona w Rakowicach Wielkich

działka nr 234/8 o pow. 0,9662 ha , położona w Rakowicach Małych

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium – 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

KW – 27122 – dz. nr 85/9,

KW – 27123 – dz. nr 234/8,

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Rakowice Zbiornik” przedmiotowe grunty objęte są w większości terenem docelowego zasięgu zbiornika wodnego, oznaczonego symbolem W (całość działki nr 85/9) w części zaś objęte są terenem rolnym i wodnym do czasowego wyłączenia z aktualnego użytkowania na czas nadsypywania wałów lub wymiany gruntów oznaczonego symbolem RR (całość działki nr 234/8). Jak wynika z powyższego przedmiotowe działki objęte są obszarem wielkoprzestrzennych przekształceń gruntowych. Na podstawie mapy wyżej wymienionego planu ustalono, iż przedmiotowe grunty objęte są w całości granicami terenu górniczego          i jednocześnie granicami obszaru górniczego złoża kruszywa naturalnego „Rakowice Zbiornik”. Grunty ter znajdują się w polu przekopów oznaczonych symbolem PE – 1,2 objęte są więc terenem powierzchniowej eksploatacji złóż kruszywa naturalnego a wyżej wymienione granice obszaru i terenu górniczego wyznaczają zasięg wpływów prowadzonej działalności górniczej.

 

Przetarg odbędzie się w  dniu 15 stycznia 2009 roku w siedzibie Starostwa   Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100  

 

Przedmiotowe działki stanowią nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone na terenie sąsiadujących ze sobą obrębów ewidencyjnych Rakowice Wielkie i Rakowice Małe               w granicach dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych. Usytuowane są w strefie Obszaru Górniczego „Rakowice Zbiornik” oznaczającego przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją, dostęp                 z dojazdowej drogi gruntowej. Działki przylegają do byłego starorzecza Bobru, stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty rolne R III b, R IV b i R V oraz trwałe użytki zielone Ł IV i Ps IV. Przedmiotowe działki stanowią kompleks gruntów posiadający nieregularny kontur, usytuowany na terenie równym i lekko opadającym o przeciętnym sąsiedztwie             i przeciętnej dostępności, posiadającym korzystne możliwości eksploatacji kruszywa.

 

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 9 stycznia  2009 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

                             STAROSTA

                                                        Artur Zych                            

 

Lwówek Śląski, dnia 8 grudnia 2008 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2008 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 3262
08 grudnia 2008 15:07 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.