Oferty inwestycyjne

Ogłoszenie o przetargu w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż maszyn, urządzeń będących wyposażeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim

Ogłoszenie o przetargu w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż maszyn, urządzeń  będących wyposażeniem Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II          w Gryfowie  Śląskim

ogłasza  przetarg w formie przetargu pisemnego ofertowego niżej wymienionych maszyn i  urządzeń :                                                                                                                         

                                      Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Rok produkt.

 

Nr inwentarzowy

 

 Wartość    

 wyceny

1.

Tokarka  uniwersalna szybkobieżna TUC 50 /1000

 

 1964

 011-410-21

3.888 zł.

2.

Tokarka uniwersalna szybkobieżna TUC-40/750

 

 1964

 011-410-10

3.159 zł.

3.

 Tokarka kłowa uniwersalna TUG-40/1000

 

 1967

 011-41-19

4.617zł.

4.

Frezarka uniwersalna  FWC-25

1966

011-412-04

3.240 zł.

 

 

 

5.

Urządzenie do obróbki cieplnej

 

1982

011-452-01

 585 zł.

 

6.

Przecinarka ścierna BSA-5 

 

1973

011-413-03

 168 zł.

7.

Tokarka kłowa

uniwersalna           CU-580 M

1985

011-410-27

15.552 zł.

8.

Tokarka kłowa uniwersalna                   CU-580 M

1985

011-410-26

15.552 zł.

 

 W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium (na każde urządzenie oddzielnie) w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto bankowe                        nr rachunku 72  1090 1939 0000 0001 0405 6528 WBK Bank Zachodni S.A       O / Lwówek Śl.   

Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Zastrzegamy, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium przepada również, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie pkt. 16 regulaminu przetargu ofertowego. Oferty w zamkniętych /zaklejonych/ kopertach z dopiskiem „nazwa, typu maszyny, urządzenia  oraz numer inwentarzowy” należy składać do 30 września  2010 roku  do godziny  9 00  w sekretariacie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Każda oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,

- nazwę maszyny, urządzenia lub środka nietrwałego,

- numer inwentarzowy,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu  

   przetargu i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i nie wnosi  

   zastrzeżeń,

- oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do  

  zapłacenia ceny nabycia w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia przetargu,

- ksero dowodu osobistego (przy osobie fizycznej)

- odpis z właściwego rejestru (KRS, ewidencja działalności gospodarczej),   

  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentacji nie wynika  

  z dokumentów rejestrowych

- w wypadku, gdy przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski  

  przedsiębiorcy, do dokonania określonej czynności prawnej (ze względu na  

  wartość przedmiotu) wymaga uzyskania zgody właściwego organu, oferent jest  

 zobowiązany przystępując do przetargu, przedłożyć dokument potwierdzający  

 uzyskanie stosownej zgody

- podpis oferenta,

- potwierdzenie wpłaty wadium.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. Ustala się termin składania ofert w siedzibie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa nr 16  / sekretariat szkoły /  od chwili ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej szkoły ,Starostwa Powiatowego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września  2010r. o godzinie 10 00  przez Komisję Przetargową w  gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa nr 16.

Przedmioty sprzedaży będzie można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia  29 września 2010 r. w godz. od 8 00  do 14 00  (od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim przy ul. W. Polskiego nr 20 . Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  75 7813459  (osoba wyznaczona do kontaktu:                                                                   Pani  Krystyna Młynarczyk ). Demontażu maszyny dokonuje nabywca we własnym zakresie w godzinach pracy jednostki. Odbiór zakupionych maszyn       i urządzeń odbywał się będzie transportem oferenta i na jego koszt oraz swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu po zapłaceniu ceny nabycia. Ogłoszenie i szczegółowe informacje o warunkach przeprowadzania przetargu reguluje Regulamin zamieszczony na stronie internetowej  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych   www.zsoiz.gryfow.pl 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2010 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1575
09 września 2010 14:34 Dawid Kopeć - Dodanie dokumentu.