Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna - wykaz punktów

 

W Powiecie Lwóweckim  otwarte zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Punkty czynne są:

 

Dzień tygodnia

Lokalizacjapunktu

Godziny urzędowania

Świadczący pomoc prawnąponiedziałek

Lubomierz,

Plac Wolności 1, (MOPS)

11.00-15.00

 

Adwokat

Gryfów Śl. Rynek 1

(wejście od strony postoju taksówek)

10.00-14.00

 

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY DOM” z siedzibą w Kielcach,
ul. 1 Maja 57


wtorek

 

Mirsk,

ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY DOM” z siedzibą w Kielcach,
ul. 1 Maja 57

Lwówek Śląski,

ul. Szpitalna 4

 

12.00-16.00

Radca Prawnyśroda

Mirsk,

ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY DOM” z siedzibą w Kielcach,
ul. 1 Maja 57

Lwówek Śląski,

ul. Szpitalna 4

12.00-16.00

Adwokat


czwartek

Mirsk,

ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY DOM” z siedzibą w Kielcach,
ul. 1 Maja 57

Wleń,

ul. Chopina 2

11.30-15.30

Radca Prawny


piątek

Gryfów Śl. Rynek 1

(wejście od strony postoju taksówek)

14.00-18.00

 

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY DOM” z siedzibą w Kielcach,
ul. 1 Maja 57

Lwówek Śląski,

ul. Szpitalna 4

9.00-13.00

Adwokat

 

Na podstawie porozumień zawartych z Okręgową Radą Adwokacką,  Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu oraz umową z wybraną w ramach otwartego konkursu organizacją pozarządową,  pomocy prawnej będą udzielać wyłącznie adwokaci i radcowie prawni.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

5) która nie ukończyła 26 lat,

6) która ukończyła 65 lat,

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje  odpowiednio przez:

1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)  przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)  przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia straty.

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 2210
18 kwietnia 2017 15:24 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2017 15:24 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2017 15:23 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)