Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

"Małe inkubatory"

Przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uruchomiony został, w ramach projektu „Małe inkubatory”, punkt konsultacyjno-doradczy, którego celem jest wspieranie i pomoc dla organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku. W punkcie prowadzone jest doradztwo...

Poszukiwanie ankieterów do zbierania informacji o dolnośląskich organizacjach pozarządowych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poszukuje ankieterów do zbierania informacji o dolnośląskich organizacjach pozarządowych. Ankieter pracować będzie na terenie wyznaczonego powiatu. Do Jego obowiązków będzie należało dotarcie do wszystkich organizacji działających...

OGŁOSZENIE

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim poszukuje biegłego w zakresie hydrologii i budownictwa wodnego w celu opracowania opinii dotyczącej stwierdzenia „czy określony, w udzielonym przez tut. Starostwo pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Usuwanie i przekazywaniedo unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 19 czerwca 2006r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zawiadamia że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na realizację zadania pn.: wykonanie usługi geodezyjnej – inwentaryzacja poziomej osnowy szczegółowej II i III klasy

Lwówek Śląski, dnia 16 października 2006r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zawiadamia że w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłaszaI przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokali mieszkalnych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 228/133/06 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 11.10.2006 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Rębiszowie nr 70 o pow. 58,30 m2 wraz z udziałem w gruncie, który wynosi 10,74 %....

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1, AM 8 o powierzchni 770 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II nr 1c w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 374 obręb Lwówek - 1, AM 8 o powierzchni 770 m2. Według ewidencji gruntów działka...

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2006/2007

numer sprawy ZDP.3400.14/2006 Lwówek Śląski, dnia 14.09.2006 rok INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej Na podstawie art.92. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1, 59-600...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów – Kłopotnica,

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54, niniejszym informuję o wyniku postępowania na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2494D Rębiszów –...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy układu drogowego relacji Gryfów Śl. – Chmieleń, ETAP I - droga powiatowa nr 2526D, odcinek 2 – Proszówka, odcinek 1 – Gryfów Śląski”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Powiat Lwówecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. /075/ 782-36-50, 782-36-51, fax /075/ 782-36-54, niniejszym informuję o wyniku postępowania na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy...