Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 41/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/41/Z/2005

Starosty Lwóweckiego
z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123 poz. 776 ze zmianami ), oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861, oraz z 2003 r. Dz. U. nr 100 poz. 930).


zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w składzie:

9) Pan Stanisław Dasiak – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
10) Pani Karolina Winkler – CZŁONEK KOMISJI
11) Pani Krystyna Karbowiak - CZŁONEK KOMISJI
12) Pani Małgorzata Minojć - CZŁONEK KOMISJI
13) Pani Zofia Sautycz - CZŁONEK KOMISJI
14) Pan Piotr Jaśkiewicz – CZŁONEK KOMISJI
15) Pani Julia Dżugaj- CZŁONEK KOMISJI
16) Pan Henryk Kamyk - CZŁONEK KOMISJI

§ 2

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Lwóweckiego dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

§ 3

Komisja do spraw opiniowania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych działa nieodpłatnie.

§ 4

Posiedzenia Komisji do spraw opiniowania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 6
Traci moc Zarządzenie Nr OR/Z/32/05 Starosty lwóweckiego z dnia 19 maja 2005 roku.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Henryk Kulesza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1047
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu