Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 43/2005 Starosty Lwóweckiego

Zarządzenie Nr OR/Z/43/05
Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Lwóweckiego
Starosty Lwóweckiego
z dnia 27 lipca 2005 roku.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w Powiecie Lwóweckim

Na podstawie § 3 punkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850) oraz Zarządzenia Nr 55 Szefa Obrony Cywilnej Województwa, Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w województwie dolnośląskim zarządza się co następuje:
§1
W celu szybkiego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania stałego monitoringu potencjalnych zagrożeń, natychmiastowego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności a także zapewnienia w razie potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania i Alarmowania Powiatu Lwóweckiego ustala się zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie Powiatu Lwóweckiego, Systemu Wczesnego Ostrzegania (zwanego dalej SWO). Szczegółowe zasady określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Lwówku Śląskim (zwane dalej PCZK) zorganizuje SWO na terenie Powiatu Lwóweckiego.
§3
1. Szefowie OC gmin wchodzących w skład Powiatu Lwóweckiego zorganizują SWO na terenie swojego działania.
2. Zasady funkcjonowania SWO, o których mowa w ust. 1 Szefowie OC gmin uzgodnią z Szefem OC Powiatu Lwóweckiego.

§4
1. SWO współdziała ze służbami, inspekcjami, strażami oraz podmiotami, których działalność w przypadku awarii może stanowić źródło zagrożenia.
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega na wzajemnej wymianie informacji mających związek z występowaniem zagrożeń, ich wykrywaniem i alarmowaniem oraz ostrzeganiem ludności.

§5
PCZK we Lwówku Śląskim, szefowie OC gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych włączonych w skład SWO opracują dla własnych potrzeb i służb dyżurnych, instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla ludzi lub środowiska naturalnego.

§6
Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego a zarazem Kierownik PCZK sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem SWO na terenie Powiatu Lwóweckiego.

§7
Szefowie OC gmin sprawują nadzór nad funkcjonowaniem SWO na obszarze swojego działania.

§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno Prawnego Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Henryk Kulesza

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1061
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu