Protokoły - archiwum

protokół Nr 81/08 z dn.26 lutego 2008r

Protokół nr 81/08

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

w dniu 26 lutego 2008r.

 

Pan Artur Zych Starosta Lwówecki  o godzinie 800 otworzył obrady Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w którym uczestniczyło 2 członków Zarządu (Zbigniew Grześków nie brał udziału w posiedzeniu), co wobec 3 osobowego statutowego składu Zarządu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w obradach uczestniczyła Barbara Rosochacka-Horanin Sekretarz Powiatu oraz Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie porozumienia w sprawie Opracowania Koncepcji Subregionalnego Sieciowego Produktu Turystycznego.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lwówku Śląskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonywania zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Lwówku Śl.
 3. Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 305/5 obręb Popielówek gmina Lubomierz.
 4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 75/05/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śl. z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku przy ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śl. stanowiącego własność Powiatu Lwóweckiego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 74/03/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śl. z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów.
 6. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lwówku Śl. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/02/089 Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
 7. Sprawy różne.

 

Porządek obrad przyjęto „jednogłośnie”.

 

Ad.1

Marcin Lampart pracownik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji poinformował o spotkaniu w dniu 18 lutego br. dotyczącym szczegółowych Koncepcji Subregionalnych Sieciowych Produktów Turystycznych na Dolnym Śląsku.

Projekt ten wdrażany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z Dolnośląską Organizacja Turystyczną. Koncepcja opiera się na wyodrębnieniu ok. 8 produktów turystycznych na terenie Dolnego Śląska i w oparciu o Priorytet VI Turystyka i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego bądź inne programy unijne, przeprowadzenie szerokiej promocji wybranych produktów w kraju i zagranicą.  

Koszt opracowania koncepcji wynosi 100-150 000 zł. Możliwe jest utworzenie subregionu w skład którego weszłyby powiaty: bolesławiecki, lubański, zgorzelecki.

 

Zarząd uznał, że sprawa współpracy w zakresie przygotowania koncepcji Subregionalnego Sieciowego Produktu Turystycznego winna wyjść od samorządów gminnych natomiast Powiat winien pełnić rolę koordynatora.

Wydział Promocji i Integracji Europejskiej wystąpi w tej sprawie do Gmin powiatu                              z zapytaniem czy są zainteresowani tematem współpracy i czy są skłonni ponieść koszty przygotowania koncepcji.

  

Ad.2

Dawid Kopeć Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta przedstawił sprawozdanie z pracy Rzecznika w roku 2007.

Sprawozdanie zawiera dane dotyczące ilości bezpłatnych porad udzielonych przez Rzecznika,  wystąpień do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów oraz przedmioty sporu i rozstrzygnięcia sądowe.

 

Zarząd „jednogłośnie” ( 2 głosami „za”) przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lwówku Śl. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonywania zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Lwówku Śl. w roku 2007.

 

Ad.3

Witold Rudolf Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami poinformował o wpłynięciu od Burmistrza Gminy Lubomierz zawiadomieniu dotyczącego  podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 305/5 obręb Popielówek gmina Lubomierz.

Burmistrz Lubomierza w dalszym postępowaniu zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku zobowiązany jest wystąpić o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania do Zarządu Powiatu oraz do Starosty Lwóweckiego jako właściwego organu przewidzianego do uzgadniania projektu planu na podstawie odrębnych przepisów oraz jako organu administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w imieniu którego działa Geolog Powiatowy.

 

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w.w. działki.

 

Ad.4

Zarząd „jednogłośnie” ( 2 głosami „za”) podjął uchwałę Nr 81/19/08  w sprawie zmiany uchwały Nr 75/05/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śl. z dnia 22 stycznia 2008 roku                        w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku przy ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śl. stanowiącego własność Powiatu Lwóweckiego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.

Zmiana dotyczy zapisu paragrafu 2, który otrzymuje brzmienie:

 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: Przewodniczący Barbara Rosochacka-Horanin, członkowie: Grażyna Podziemska, Alicja Kobylak, Arkadiusz Serafin, Joanna Lula-Grzegorek.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji funkcję tą pełni Grażyna Podziemska.
 3. Komisja nie może działać w składzie mniejszym niż 3 osoby.

 

Ad.5

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) podjął uchwałę Nr 81/20/08  w sprawie zmiany uchwały Nr 74/03/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śl. z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów.

Zmiana dotyczy zapisu paragrafu 2 ,który otrzymuje brzmienie:

 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: Przewodniczący Barbara Rosochacka-Horanin, członkowie: Grażyna Podziemska, Alicja Kobylak, Arkadiusz Serafin, Joanna Lula-Grzegorek.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji funkcję tą pełni Grażyna Podziemska.
 3. Komisja nie może działać w składzie mniejszym niż 3 osoby.

 

Ad.6

Zarząd „jednogłośnie” ( 2 głosami „za”) przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/02/089 Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.

W dniu 21 lutego br. Zarządu Funduszu dokonał ponownego podziału środków finansowych przypadających według algorytmu na poszczególne samorządy z zastosowaniem skorygowanych danych GUS w wyniku czego wysokość środków dla powiatu lwóweckiego na rok 2008 uległa obniżeniu z kwoty 1 369 577 zł do kwoty 1 083 598 zł - co wymaga zmiany przedłożonego projektu planu podziału środków na 2008 rok. 

 

Ad.7

W punkcie sprawy różne:

 

            - Zarząd zapoznał się z analizą stanu bezpieczeństwa na drogach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śl. za rok 2007 sporządzoną przez Komendanta Powiatowej Policji we Lwówku Śl. 

 

            - Zarząd przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Wydziału Realizacji Programów PFRON w Warszawie skierowanego do Caritas Diecezji Legnickiej w sprawie braku możliwości dofinansowania środków finansowych przyznanych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami” (utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej).

 

            - Krzysztof Pysz pracownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej przekazał informację na temat programów realizowanych w ramach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej Europejskiej Współpracy Terytorialnej: 1/ Program współpracy międzynarodowej regionu Morza Bałtyckiego, 2/ program dla Europy środkowej, 3/ Program operacyjny współpracy międzyregionalnej.

Współpraca powinna być zawarta pomiędzy co najmniej trzema partnerami z trzech różnych krajów objętych Programem, z których dwóch musi mieć udział finansowy w budżecie projektu i pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

Zarząd wypracował stanowisko wyrażając zgodę na podpisanie umowy partnerskiej                         z Czechami oraz powiatem z terenu Francji.

 

            - Zarząd zapoznał się z inwentaryzacją drzewostanu znajdującego się w pasie dróg powiatowych pod kątem możliwości ich sprzedaży na materiał budowlany przedłożoną przez Kierownika ZDP w Lwówku Śl.

Zarząd w najbliższym czasie dokona przeglądu drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych.

 

            - Mariusz Mendocha Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej poinformował o nie zgłoszeniu się żadnego kandydata na ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim oraz Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu.

W tej sprawie przeprowadził wstępną rozmowę z Panią Jolantą Jaworską pracownikiem Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, która jest zainteresowania objęciem stanowiska Dyrektora Poradni w Gryfowie Śl.

 

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) wypracował stanowisko by podjąć wstępne działania  dotyczące zatrudnienia nowego Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                 w Gryfowie Śl.

 

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) postanowił powierzyć Panu Janowi Stąporowi stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu na okres     6 miesięcy.

Wydział Infrastruktury Społecznej wystąpi do Kuratorium Oświaty o wydanie opinii w tej sprawie.

 

            - Zarząd zapoznał się z koncepcją funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej                       w Mirsku opracowaną przez Dyrektora jednostki.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej przedstawił uwagi do przedłożonej koncepcji które dotyczą m.in. braku jednoznacznego określenia liczby miejsc w Domach Pomocy Społecznej, brak szacunku kosztów doprowadzenia istniejących budynków w Mirsku do wymagań standaryzacyjnych.

 

Zarząd postanowił, by koncepcję funkcjonowania DPS w Mirsku uzupełnić o dane dotyczące ilości pensjonariuszy z terenu powiatu oraz uwagi przedłożone przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.  

Po uzupełnieniu materiałów temat powróci ponownie pod obrady.

 

 

            - Marek Makowski Kierownik ZDP w Lwówku Śl. poinformował o możliwości  dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego do remontu drogi Janice – Pasiecznik w kwocie 187 000 zł.

Z chwilą uzyskania dofinansowania kwota zostanie ujęta w budżecie ZDP, by można było przeprowadzić procedurę wyłonienia wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zakończył osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w dniu 26 lutego 2008 roku.

 

 

własnoręczny podpis

Podpisy:

1. Artur Zych Starosta Lwówecki                                           ………………………

2. Zenon Zatchiej                     członek Zarządu                      ………………………

 

 

 

 

Protokołowała:

Krystyna Jakubowska

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 1227
26 marca 2008 12:48 Krystyna Jakubowska - Utworzenie dokumnetu.