Protokoły - archiwum

protokól Nr 83/08 z dnia 04 marca 2008r

Protokół nr 83/08

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

w dniu 04 marca 2008r.

 

Pan Artur Zych Starosta Lwówecki  o godzinie 800 otworzył obrady Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w którym uczestniczyło 3 członków Zarządu, co wobec 3 osobowego statutowego składu Zarządu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w obradach uczestniczyła Barbara Rosochacka-Horanin Sekretarz Powiatu oraz Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd przyjął „jednogłośnie” zaproponowany przez Starostę porządek obrad:

1. Podjecie uchwał w sprawie likwidacji środków trwałych.

2.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących dla potrzeb udzielania dotacji szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych.

3.Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego na temat zamiany granic Powiatu Lwóweckiego poprzez wyłączenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

4.Zapoznanie się z protestem mieszkańców gminy Mirsk o ponowne przywrócenie punktów obsługi osób bezrobotnych na terenie gminy.

5.Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Modrzewie o remont nawierzchni drogi  Nr 2534D.

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPS w Mirsku o pozwolenie na wycięcie drzew rosnących na terenie DPS w Mirsku.

7.Informacja Dyrektora ZPEW w Lwówku Śl. o kosztach adaptacji pomieszczeń budynku (po byłej chlewni) na mieszkania socjalne.

8.Sprawy różne.

 

Ad.1

Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami „za”) podjął uchwałę Nr 83/23/08  w sprawie likwidacji  pieca stalowego ES-K17 znajdującego się na stanie Zespołu  Placówek Edukacyjno-Wychowawczym w Lwówku Śl. - zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZPEW z dnia  15 lutego 2008 roku.

 

Zarząd po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie likwidacji 4 zestawów komputerowych „Optimus”  znajdujących się na stanie DPS w Nieletnie zobowiązał Wydział Infrastruktury Społecznej do zdiagnozowania sprawy ewentualnego przekazania komputerów którejś                         z jednostek lub szkół w powiecie.

 

Ad.2

Zarząd „jednogłośnie” podjął uchwałę Nr 83/24/08 w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących dla potrzeb udzielania dotacji szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych.

W uchwale ustala się wysokość miesięcznych wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia:

1/ w technikach zawodowych dla dorosłych zaocznych 213,25 zł.

2/ w liceach ogólnokształcących dla dorosłych zaocznych 155,08 zł.

3/ w policealnych szkołach zawodowych dla dorosłych zaocznych 164,80 zł.

 

Zarząd postanowił na następne posiedzenie zaprosić P.Dyrektor DPS w Mirsku w sprawie  koncepcji dotyczącej funkcjonowania DPS w Mirsku.

 

Ad.3

Zarząd rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w Lwówku Śl. o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego na temat zmiany granic Powiatu Lwóweckiego poprzez  wyłączenie Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego.

Burmistrz Gminy Gryfów Śl. przedłożył wniosek w tej sprawie wraz z uchwałą Rady Gminy Gryfów Śląski w sprawie skierowania do Rady Ministrów wniosku o wydanie Rozporządzenia ustalającego nowe granice Powiatu Lwóweckiego i Powiatu Lubańskiego poprzez wyłączenie Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego z jednoczesnym włączeniem jej do Powiatu Lubańskiego.

 

Na posiedzenie przybył Pan Stanisław Mrówka Przewodniczący Rady Powiatu w Lwówku Śl.

 

Przewodniczący Rady poprosił o:

1/pozytywne zaopiniowanie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie Powiatu w sprawie zmiany granic Powiatu poprzez wyłączenie Gminy i Miasta Gryfów Śl.                     z Powiatu Lwóweckiego i włączeniem jej do Powiatu Lubańskiego.  

 

W wyniku głosowania wniosek o przeprowadzenie konsultacji  przyjęto „jednogłośnie”.

 

Zarząd 2 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” (Zbigniew Grześków) przyjął wniosek aby na następnym posiedzeniu omówić charakter i sposób przeprowadzenia konsultacji.

 

2/ podjęcie rozmów na temat strategii rozwoju Powiatu Lwóweckiego przy współudziale gmin powiatu.

 

3/ przyjęcie wniosku o współpracy z powiatem hrubieszowskim (woj. lubelskie). Przewodniczący powołał się na współpracę wsi Strzyżowiec, w gminach Wleń i Werbkowice od 4 lat.

 

Zarząd wydał pozytywną opinię odnośnie współpracy. W tej sprawie zostanie wystosowany list intencyjny do powiatu hrubieszowskiego.

 

Ad.4

Zarząd spotkał się z Panem Romanem Ciechanowiczem Dyrektorem ZSOiZ w Lwówku Śl.  Tematem spotkania była sprawa szukania sposobu promocji i rozwoju szkoły.

 

Dyrektor na prośbę Starosty przekazał informację o działalności szkoły. Dyrektor zwrócił uwagę na ewentualną możliwość zwolnienia 7 nauczycieli zatrudnionych w szkole. Zwolnienia uzależnione będą od naboru uczniów w roku szkolnym 2008/2009.

 

Zarząd zobowiązał Dyrektora szkoły do rozpoznania skutków finansowych związanych                      z ewentualnym zwolnieniem nauczycieli.

 

Zdaniem Starosty należy dołożyć wszelkich starań dotyczących promocji szkoły poprzez   prezentowanie i kreowanie jej na zewnątrz.

Zarząd podzielił pogląd Starosty i zobowiązał Dyrektora do informowania o działaniach dotyczących promocji szkoły.

 

Zdaniem Starosty należy iść w kierunku by w ZSOiZ w Lwówku Śląskim funkcjonowały klasy licealne natomiast klasy o profilu zawodowym w ZSET w Rakowcach Wielkich.

Wydział Infrastruktury przygotuje informacje o liczebności uczniów w klasach zawodowych oraz skutkach finansowych dotyczących przekształcenia internatu w ZSET w Rakowcach Wielkich w bursę.

Zarząd powróci do tematu na przyszłym posiedzeniu.

 

Skarbnik wystąpił z wnioskiem by pobudzić aktywność dyrektorów jednostek odnośnie  pozyskiwania środków finansowych z UE oraz o nadzór merytoryczny Starostwa nad projektami unijnymi.

 

Zarząd zgodził się z wypowiedzią Skarbnika by podjąć działania w tym kierunku i zdecydował, iż dyrektorzy jednostek co kwartał będą przedkładać Zarządowi sprawozdanie odnośnie wniosków dotyczących dofinansowania z UE.

Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji  wystosuje pismo do dyrektorów jednostek w tej sprawie.

 

Ad.5

Zarząd zapoznał się z protestem mieszkańców gminy Mirsk o ponowne przywrócenie punktów obsługi osób bezrobotnych na terenie gminy Mirsk.

Starosta poinformował, że w tej sprawie odbędzie się spotkanie z Dyrektorem PUP oraz Burmistrzem Gminy Mirsk. Informacja ze spotkania zostanie przedłożona Zarządowi.

 

Ad.5

Zarząd zapoznał się z wnioskiem mieszkańców wsi Modrzewie o remont nawierzchni drogi                        Nr 2534D.

Mieszkańcy uzasadniają wniosek złym stanem technicznym drogi. Dodatkowym utrudnieniem są miejscowe koleiny powstałe na wskutek przejazdu ciężkich pojazdów wywożących drewno z terenów leśnych.

Z informacji udzielonej od Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych wynika że szacowana wartość nowej nawierzchni wynosi ponad 500 000 zł. W okresie wiosennym ZDP wykona remont cząstkowy nawierzchni drogi.

 

Zarząd postanowił o wystosowaniu pisma do mieszkańców wsi Modrzewie, iż z chwilą pojawienia się możliwości finansowych powiatu remont cząstkowy nawierzchni drogi zostanie wykonany.

 

Ad.6

Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Mirsku o pozwolenie na wycięcie czterech drzew rosnących na terenie DPS w Mirsku (dz. Nr 158 obręb II Mirsk).

Witold Rudolf Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  poinformował, że w dniu 25 lutego br. przeprowadzono wizję lokalną w w.w. sprawie                            w obecności przedstawiciela urzędu Gminy w Mirsku. W trakcie oględzin stwierdzono, że na przedmiotowej działce stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego rosną cztery drzewa                   z gatunku lipa i są one w bardzo złym stanie zdrowotnym.

 

Zarząd wyraził zgodę na wycinkę drzew zgodnie z wnioskiem Dyrektora DPS.

 

Zarząd zapoznał się z planem sprzedaży nieruchomości na 2008 rok przedłożonym przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.

 

Ad.7

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śl. o kosztach adaptacji pomieszczeń budynku (po byłej chlewni) na mieszkania socjalne.

Wg informacji Dyrektora ZPEW koszt adaptacji wyniesie ok. 100 000 zł, w tym koszt dokumentacji projektowej 10 500 zł. Jednostka nie posiada środków finansowych na realizację zadania.

 

Zarząd „jednogłośnie” podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie zobowiązując Dyrektora ZPEW o dbałość w.w. budynku i zgodnie z wcześniejszą deklaracją jego zagospodarowanie. Wszelka próba przekształcenia obiektu winna być pokryta ze środków własnych ZPEW.

 

Ad.8

W punkcie sprawy różne:

 

            - Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem F01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za m-c styczeń br. w SPZZOZ w Lwówku Śl.

 

            - Zarząd postanowił o przeznaczeniu kwoty 100 000 zł na przebudowę drogi Janice – Pasiecznik ze środków finansowych przeznaczonych na remont mostów. 

 

            - Zarząd zapoznał się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim o zlustrowaniu dróg powiatowych pod kątem występowania w pasie drogowym drzew bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Ilość zdarzeń drogowych skutkiem których było najechanie na przydrożne drzewa stanowi    ok. 3% wszystkich zdarzeń drogowych w okresie od stycznia 2005 roku  do 31 stycznia 2007 roku.

 

- Zarząd zapoznał się z pismem Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu o przedłożenie przez Dyrektora ZSOiZ w Gryfowie Śląskim koncepcji obiektów dostosowania byłych warsztatów na potrzeby szkoły w Gryfowie Śląskim.

Wydział Infrastruktury został zobowiązany do wystosowania pisma do Dyrektora szkoły o przygotowanie stosownych dokumentów.

           

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zakończył osiemdziesiąte trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w dniu 04 marca 2008 roku.

 

własnoręczny podpis

Podpisy:

1. Artur Zych                           Starosta Lwówecki                  ………………………

2. Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki          ……………………....     

3. Zenon Zatchiej                     członek Zarządu                      ………………………

 

 

 

Protokołowała:

Krystyna Jakubowska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 1159
26 marca 2008 13:08 Krystyna Jakubowska - Utworzenie dokumnetu.