Komunikaty - archiwum

konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2007 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) w związku
z Uchwałą Nr IV/04/07 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2007 roku w sferze:

1. Propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
a) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
b) upowszechnianie sportu masowego,
c) organizacja współzawodnictwa sportowego na terenach wiejskich.
Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 30 000 zł.
W 2006 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 000 zł.

2. Upowszechniania kultury.
a) organizacja przedsięwzięć kulturalnych,
Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 3 000 zł.
W 2006 roku na realizacje zadania przeznaczono kwotę 4 000 zł.

3. Ochrony zabytków.
a) remont obiektów zabytkowych.
Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 10 000 zł.
W 2006 roku na realizację zdania przeznaczono kwotę 12 000 zł.
Wymogi formalne ofert:
1. Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Lwóweckiego,
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
4) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
5) złożą poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) wraz ze statutem organizacji.
2. Termin realizacji zadania – od podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.
3. Warunki realizacji zadań: wykonanie zadań z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
5. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert”
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, pierwsze piętro, tel. 782 36 50-51, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00,
w pozostałe dni w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 31marca 2007 roku. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
Kryteria oceny złożonych ofert:
• merytoryczna wartość oferty,
• możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
• ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Powiatu,
• dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1169
05 marca 2008 00:34 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu