Przetargi - archiwum

Wykonanie usług geodezyjnych

Lwówek Śląski, dnia 31 stycznia 2008 r.

Zarząd Powiatu
w Lwówku Śląskim
Al. Wojska Polskiego 25A
59 – 600 Lwówek Śląski
tel. (075) 782 36 50 do 52
fax (075) 782 36 54

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na wykonanie usług geodezyjnych :

– podział działek i okazania granic na potrzeby zbycia nieruchomości będących własnością Powiatu Lwóweckiego,
– podział działek i okazania granic działek będących własnością Skarbu Państwa (regulowanie praw własności w oparciu o akty nadania, wymiana i scalania gruntów, przekazywanie na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania

Usługi będą zamawiane na podstawie Zlecenia wg zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2008 roku. Termin wykonania usługi wynosi 2 miesiące, z tym że dla rozgraniczenia z dokumentacją do celów prawnych termin wykonania wynosi 6 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):
a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
b) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i technicznych,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 i spełnianiu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),
2) podpisaną przez oferenta kopię wpisu do właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


- 2 -

3) udokumentowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 2 (kserokopia świadectwa) osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia.
4) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej SIWZ
i z największą liczbą punktów. Oferty będą oceniane w następujący sposób:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) koszt podziału działki na 2 (dwie) części z dokumentacją do celów prawnych – 10% w tym:
- Budowlana - 6%
- Rolna – 4%

b) koszt podziału działki na 3 (trzy) części z dokumentacją do celów prawnych - 6% w tym:
- Budowlana – 4%
- Rolna - 2%

c)koszt podziału każdej następnej działki dokumentacją do celów prawnych - 1%
- Budowlana - 1%

d) koszt okazania granic z dokumentacją do celów prawnych –80% w tym
- za pierwszy punkt – 15%
- za każdy następny – 65%

e) koszt rozgraniczenia z dokumentacją do celów prawnych –3% w tym
- za pierwszy punkt – 1%
- za każdy następny – 2%

Sumą punktów jest wyliczona na podstawie wzoru określonego w pkt 12.2 SIWZ ilość punktów w poszczególnych kryteriach (a+b+c+d+e = łączna suma punktów oferty).

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do dnia 11 luty 2008 r. do godz. 1200 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim (w małej sali konferencyjnej nr 110) dnia 11 lutego 2008 r. o godz. 1230.

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1583
05 marca 2008 00:41 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu