Przetargi - archiwum

Przetargi na sprzedaż dziesięciu działek położonych w Gryfowie Śląskim oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 138 - 146 i 148

Załącznik do Uchwały Nr 74/03/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 14 stycznia 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza
II przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż dziesięciu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

1. nr 138 o pow. 0,0878 ha
Cena wywoławcza – 27.003,00 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzy złote)
w tym: wartość gruntu – 20.361,00 zł
wartość drzewostanu – 3.119,00 zł
wartość zabudowy – 3.523,00 zł
Wadium – 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)

2. nr 139 o pow. 0,0883 ha
Cena wywoławcza – 18.429,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych)
Wadium –1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)

3. nr 140 o pow. 0,0890 ha
Cena wywoławcza – 19.651,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych)
w tym: wartość gruntu – 18.575,00 zł
wartość drzewostanu – 1.076,00 zł
Wadium – 1.970,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych)

4. nr 141 o pow. 0,1050 ha
Cena wywoławcza – 21.915,00 zł ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych)
Wadium –2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)

5. nr 142 o pow. 0,0882 ha
Cena wywoławcza – 19.290,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych)
w tym: wartość gruntu – 18.408,00 zł
wartość drzewostanu – 882,00 zł
Wadium – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

6. nr 143 o pow. 0,0991 ha
Cena wywoławcza – 20.683,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote)
Wadium –2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych)

7. nr 144 o pow. 0,0859 ha
Cena wywoławcza – 18.372,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote)
w tym: wartość gruntu – 17.928,00 zł
wartość drzewostanu – 444,00 zł
Wadium – 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)

8. nr 145 o pow. 0,1158 ha
Cena wywoławcza – 24.169,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych)
Wadium –2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

9. nr 146 o pow. 0,1212 ha
Cena wywoławcza – 55.379,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych)
w tym: wartość gruntu – 25.296,00 zł
wartość zabudowy – 30.083,00 zł
Wadium – 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych)

10. nr 148 o pow. 0,3645 ha
Cena wywoławcza – 62.766,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych)
w tym: wartość gruntu – 59.147,00 zł
wartość drzewostanu – 1.079,00 zł
wartość zabudowy – 2.540,00 zł
Wadium – 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych)

Dla działek nr: 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%. Sprzedaż prawa własności działek nr 138, 146,148 jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 23265.
Zgodnie z obowiązującym aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski przedmiotowe nieruchomości znajdują się w jednostce oznaczonej w planie symbolem 17 MN/MW/U, dla której podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami, uzupełniona o infrastrukturę techniczno – gospodarczą.

Przetargi odbędą się w dniu 28 lutego 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1000 .
Licytacja dla poszczególnych działek kolejno co 15 minut.

Nieruchomości położone w granicach dziewięciu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, oznaczone numerami 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 stanowią nieruchomości gruntowe wraz z częściowym zadrzewieniem niesklasyfikowanym i zabudową gospodarczo – użytkową, usytuowane w strefie zabudowy miejskiej o charakterze mieszkalno – użytkowym, dostępne częściowo z dojazdowej drogi utwardzonej (działka nr 138) i wydzielonej drogi ewidencyjnej wymagającej urządzenia (pozostałe działki), oraz możliwość dostępu do sieci elektrycznej i wodociągowej, stanowiące grunty sklasyfikowane jako tereny mieszkaniowe B (w granicach działek nr 138 i 146) oraz zurbanizowane tereny niezabudowane Bp (w granicach pozostałych działek). Grunty objęte przedmiotowymi nieruchomościami posiadają regularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym o dobrym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności.
Nieruchomość oznaczona nr 148 stanowi nieruchomość gruntową wraz z częściowym zadrzewieniem niesklasyfikowanym i zniszczoną zabudową użytkową , usytuowaną w strefie zabudowy miejskiej o charakterze mieszkalno – użytkowym, dostępną z wydzielonej drogi ewidencyjnej wymagającej urządzenia, posiadającą możliwość dostępu do sieci elektrycznej i wodociągowej, stanowiącą grunty sklasyfikowane jako inne tereny zurbanizowane Bi. Grunty objęte przedmiotową nieruchomością posiadają przeciętną regularność konturu, usytuowane są na terenie lekko opadającym z częściową skarpą o przeciętnym sąsiedztwie oraz przeciętnej dostępności.
Opis obiektu użytkowego w granicach działki nr 138.
Jest to jednokondygnacyjny budynek ogólnogospodarczy, wzniesiony sposobem tradycyjnym z kamienia łamanego oraz cegły pełnej, niepodpiwniczony z dwuspadowym stromym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką ceramiczną. W skład przedmiotowego budynku wchodzi pomieszczenie ogólnoużytkowe zaopatrzone w dwuskrzydłowe wrota drewniane.
Dane techniczne obiektu:
- wymiary obiektu - 6,20 m*5,70 m
- wysokość obiektu - 2,95 m/5,45 m w szczycie
- kubatura obiektu - 148,00 m3
- powierzchnia zabudowy - 35,34 m2
- okres eksploatacji - ok. 100 lat
Opis obiektu użytkowo – gospodarczego w granicach działki nr 146.
Jest to jednokondygnacyjny budynek użytkowo – gospodarczy niepodpiwniczony z wysokim poddaszem gospodarczym, dostępnym uprzednio z zewnętrznych metalowych schodów, wzniesiony sposobem tradycyjnym z cegły pełnej, bloczków z betonu komórkowego oraz pustaków żużlobetonowych z dwuspadowym płaskim dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym papą na deskowaniu. Obecnie obiekt użytkowo –gospodarczy nie jest użytkowany, natomiast w znacznym stopniu zaniedbany i zdewastowany. Wszelkie instalacje oraz urządzenia będące uprzednio na wyposażeniu obiektu uległy całkowitemu zużyciu lub zniszczeniu.
Dane techniczne obiektu:
- wymiary obiektu - 27,27 m* 9,60 m
- wysokość obiektu - 4,50 m / 5,50 m w szczycie
- kubatura obiektu - 1234, 00 m3
- powierzchnia zabudowy - 246,72 m2
- okres eksploatacji - ok. 40 lat
Opis zniszczonego obiektu użytkowego w granicach działki nr 148.
Obiekt ten stanowił wolnostojące dwuczłonowe wiaty obudowane murem z cegły pełnej (część północna) oraz murem z pustaków żużlobetonowych (część południowa). W wyniku dokonanej dewastacji i rozbiórki obiektu, wszystkie elementy metalowe stanowiące słupy z rur stalowych oraz kratownice zadaszenia wraz z pokryciem uległy całkowitemu zniszczeniu. Wszelkie instalacje oraz urządzenia techniczne będące uprzednio na wyposażeniu obiektu, zostały zdemontowane.
Dane techniczne obiektu:
- wymiary obiektu - 27,30 m* 5,80 m + 26,50 m* 5,85 m
- powierzchnia zabudowy - 158,00 m2 + 155,00 m2
- przeciętna wysokość obiektu - 4,07 m / 4,10 m


Aktualnie przedmiotowe działki są w większości nie użytkowane, porośnięte starą trawą i chwastami, częściowo zadrzewione oraz objęte starymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych w części zaś wykorzystywane są jako przydomowe ogrody warzywne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia 22 lutego 2008 roku wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr 07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz złożą oświadczenie, że zapoznali się z przedmiotem przetargu, treścią niniejszego ogłoszenia oraz regulaminem przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.
Osoby fizyczne winny legitymować się dowodem osobistym, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.
Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami)
Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach

STAROSTA
Artur Zych

Lwówek Śląski dnia 14.01.2008 r.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1538
05 marca 2008 00:41 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu