Przetargi - archiwum

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego sie w budynku przy ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku ŚląskimOGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 69,20 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 24,00 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 17,64 %, znajdującego się w budynku przy ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śląskim.
Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/27 o pow. 240 m2 .
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 25631. Lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski działka nr 254/27 objęta jest terenem stanowiącym strefę swobodnej zabudowy mieszkaniowej oznaczonym symbolem MN/R z dopuszczeniem usług, infrastruktury technicznej i gospodarczej oraz terenów użytkowanych rolniczo.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 930 .


Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 2 wynosi 56.609,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć złotych).
Wadium wynosi 5.670,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

Opis nieruchomości
- Opis budynku.
Budynek mieszkalno – użytkowy nr 38 w którym znajduje się przedmiotowy lokal usytuowany jest w strefie pośredniej zabudowy miejskiej ( na terenie byłej wsi Płakowice, włączonej obecnie do obrębu miejskiego), przylegającej do przelotowej drogi asfaltowej. Jest to wielorodzinny, wolnostojący budynek mieszkalno – użytkowy wraz z przybudówkami gospodarczymi usytuowanymi przy jego ścianach bocznych, wzniesiony sposobem tradycyjnym z kamienia łamanego oraz cegły pełnej z dwuspadowym stromym dachem o konstrukcji drewnianej, częściowo mansardowym, pokrytym dachówką ceramiczną oraz jednospadowym płaskim dachem o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu nad przybudówkami gospodarczymi. Budynek jest w całości podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje mieszkalne oraz poddasze mieszkalno – użytkowe z ogólnodostępnym, dwupoziomowym strychem. Ogółem w budynku funkcjonuje aktualnie pięć lokali mieszkalnych; dwa na parterze, dwa na pierwszym piętrze oraz jeden na drugim piętrze stanowiącym faktycznie mansardowe poddasze mieszkalno – użytkowe. Budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową dostępną od strony frontowej budynku z której prowadzi wejście do lokali mieszkalnych, podpiwniczenia budynku (które dostępne jest również z odrębnego samodzielnego wejścia) oraz pomieszczeń strychowych. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt znajduje się w strefie miejskiej w przeciętnym usytuowaniu względem obiektów handlowych i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych miasta.
- Opis gruntu.
Grunty stanowią wydzielony teren przynależny do budynku mieszkalnego usytuowany w obrębie działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 254/27 o pow. 240 m2 , położonej w strefie pośredniej zabudowy miejskiej, sąsiadującej z terenem zabudowy mieszkalno – użytkowej, przylegającej do przelotowej szosy asfaltowej, posiadającej dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej, stanowiącą grunty sklasyfikowane aktualnie jako tereny mieszkaniowe B. Grunty objęte przedmiotową nieruchomością posiadają nieregularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym, położone w strefie miejskiej o dobrym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności. Ogólnie przedmiotowe nieruchomości posiadają przeciętne walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz korzystne ukształtowanie.
- Opis lokalu.
Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży usytuowany jest na parterze budynku, po prawej stronie klatki schodowej. Ogólnie lokal ten posiada przeciętny standard i funkcjonalność oraz przeciętne usytuowanie w strukturze budynku. Wymaga częściowej przebudowy swej struktury oraz wykończenia i adaptacji wnętrz w szczególności wyposażenia pomieszczeń łazienkowych oraz WC. Ponadto wymaga częściowej przebudowy instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna wymaga rozdzielenia i założenia indywidualnych liczników na poszczególne nieruchomości lokalowe. Ogrzewanie poszczególnych lokali mieszkalnych następuje ze wspólnej kotłowni zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku.

* Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na parterze budynku po prawej stronie klatki schodowej:

1. Pokój I - 15,50 m2
2. Pokój II - 22,40 m2
3. Pokój III - 16,50 m2
4. Kuchnia - 5,20 m2
5. Łazienka + WC - 3,80 m2
6. Przedpokój - 5,80 m2
Razem pow. użytkowa lokalu - 69,20 m2

Pomieszczenia przynależne do lokalu:
1. Komórka podpiwniczenia I - 6,40 m2
2. Komórka podpiwniczenia II - 9,20 m2
3. Komórka podpiwniczenia III - 5,20 m2
4. Komórka podpiwniczenia IV - 1,60 m2
5. Komórka podpiwniczenia V - 1,60 m2
Razem pom. przynależne - 24,00 m2

Powierzchnia łączna - 93,20 m2
Udział w nieruchomości wspólnej - 17,64 %
( w budynku i w gruncie)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia 22 lutego 2008 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr 07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz złożą oświadczenie, że zapoznali się z przedmiotem przetargu, treścią niniejszego ogłoszenia oraz regulaminem przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby fizyczne winny legitymować się dowodem osobistym, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.
Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami)

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

STAROSTA
Artur Zych
Lwówek Śląski dnia 22.01.2008 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1595
05 marca 2008 00:41 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu