Przetargi - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 152/1 Gryfów Śląski - III

                                                                                          

                                                                                   

                                                                                           Lwówek Śląski, dnia 11.03.2008 r.  

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)  Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona
do sprzedaży następująca nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 152/1 o pow. 39 m2 ,obręb Gryfów Śląski – III .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.730,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych.)

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze 23265.

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski, działka obejmująca przedmiotową nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej w planie symbolem 17 MN/MW/U, dla której podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                   i wielorodzinna z usługami, uzupełniona o infrastrukturę techniczno – gospodarczą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi ogólnie obszar zainwestowania mieszkalno – użytkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wydzielony na cele zabudowy garażowej      a więc na cele usług komunikacyjnych, przylegający do sąsiednich boksów garażowych oraz dojazdowej drogi utwardzonej. 

 

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w strefie zabudowy miejskiej (oddalonej)         o charakterze mieszkalno – użytkowym, wraz z infrastrukturą, posiada dostęp do dojazdowej drogi utwardzonej oraz możliwość dostępu do sieci elektrycznej i wodociągowej. Grunty objęte przedmiotową nieruchomością posiadają regularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym o przeciętnym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności. Aktualnie działka nie jest użytkowana, porośnięta starą trawą i chwastami. Ogólnie przedmiotowa nieruchomość posiada przeciętne walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz korzystne ukształtowanie.

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Dla  w/w działki do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w    Lwówku Śląskim.

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

                                                                                                               

                                                                                                         STAROSTA

                                                                                                          Artur Zych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1783
08 kwietnia 2008 08:44 Witold Rudolf - Zmiana treści dokumnetu.
08 kwietnia 2008 08:42 Witold Rudolf - Utworzenie dokumnetu.