Przetargi - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - pomieszczenia gospodarcze w budynku przy ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śląskim

 

Lwówek Śląski, dnia  26.03.2008 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)  Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone
do sprzedaży następujące  nieruchomości  wchodzące w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

Przedmiotem sprzedaży są pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w podpiwniczeniu budynku przy  ul.  Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śląskim:

  1. pomieszczenie nr 1 o powierzchni 22 m2  i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4,16 %,
  2. pomieszczenie nr 2 o powierzchni 10,70 m2   i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2,02 %.
  3. pomieszczenie nr 3 o powierzchni 22,10 m2   i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4,18 %.

 

      Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka     nr 254/27 o pow.240 m2 .

   Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 25631. Pomieszczenia nie mają urządzonych  ksiąg wieczystych.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski działka nr 254/27 objęta jest terenem stanowiącym strefę swobodnej zabudowy mieszkaniowej oznaczonym symbolem MN/R z dopuszczeniem usług, infrastruktury technicznej i gospodarczej oraz terenów użytkowanych rolniczo.

Opis nieruchomości

- Opis budynku.

Budynek mieszkalno – użytkowy nr 38 w którym znajdują się przedmiotowe pomieszczenia usytuowany jest w strefie  pośredniej zabudowy miejskiej ( na terenie byłej wsi Płakowice, włączonej obecnie do obrębu miejskiego), przylegającej do przelotowej drogi asfaltowej. Jest to wielorodzinny, wolnostojący  budynek mieszkalno – użytkowy wraz z przybudówkami gospodarczymi usytuowanymi przy jego ścianach bocznych, wzniesiony sposobem tradycyjnym z kamienia łamanego oraz cegły pełnej z dwuspadowym stromym  dachem o konstrukcji drewnianej, częściowo mansardowym, pokrytym dachówką ceramiczną oraz jednospadowym płaskim dachem o konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu nad przybudówkami gospodarczymi. Budynek jest w całości podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje mieszkalne oraz poddasze mieszkalno – użytkowe z ogólnodostępnym, dwupoziomowym strychem. Ogółem w budynku funkcjonuje aktualnie pięć lokali mieszkalnych; dwa na parterze, dwa na pierwszym piętrze oraz jeden na drugim piętrze stanowiącym faktycznie mansardowe poddasze mieszkalno – użytkowe. budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową dostępną od strony frontowej budynku z której prowadzi wejście do lokali mieszkalnych, podpiwniczenia budynku (które dostępne jest również z odrębnego samodzielnego wejścia) oraz pomieszczeń strychowych. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt znajduje się w strefie miejskiej w przeciętnym usytuowaniu względem obiektów handlowych                         i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych miasta.

- Opis gruntu.

   Grunty stanowią wydzielony teren przynależny do budynku mieszkalnego usytuowany w obrębie działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 254/27 o pow.       240 m2 , położonej w strefie pośredniej zabudowy miejskiej, sąsiadującej z terenem zabudowy mieszkalno – użytkowej, przylegającej do przelotowej szosy asfaltowej, posiadającej dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej, stanowiącą grunty sklasyfikowane aktualnie jako tereny mieszkaniowe B. Grunty objęte przedmiotową nieruchomością posiadają nieregularny kontur, usytuowane są na terenie równym         i lekko opadającym, położone w strefie miejskiej o dobrym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności. Ogólnie przedmiotowe nieruchomości posiadają przeciętne walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz korzystne ukształtowanie.

- Opis pomieszczeń.

Pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do sprzedaży usytuowane są                       w podpiwniczeniu  budynku, pomieszczenie nr 1 i 2 po lewej stronie klatki schodowej, natomiast pomieszczenie nr 3 po prawej stronie klatki schodowej. Uprzednio              w przedmiotowych pomieszczeniach mieściła się kuchnia (pom. nr 1), pomieszczenie socjalne (pom. nr 2), oraz szatnia (pom. nr 3).  

 

           * pomieszczenie nr 1 o powierzchni   22 m2  

             Udział w nieruchomości wspólnej                          -     4,16 %

                    ( w budynku i w gruncie)

            Cena wywoławcza wynosi  4.499,00 zł

 

                * pomieszczenie nr 2 o powierzchni  10,70 m 2                        

             Udział w nieruchomości wspólnej                          -       2,02 %

                    ( w budynku i w gruncie)

            Cena wywoławcza wynosi  2.188,00 zł

 

                * pomieszczenie nr 3 o powierzchni 22,10 m 2

             Udział w nieruchomości wspólnej                         -       4,18 %

                    ( w budynku i w gruncie)

            Cena wywoławcza wynosi  4.520,00 zł

 

Przedmiotowe nieruchomości  lokalowe przeznaczone    do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy                           ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śląskim.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku przy                            ul. Złotoryjskiej 38 w Lwówku Śląskim.

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

 

                                                                                                               STAROSTA

                                                                                                                Artur Zych

 

                                                                                                           

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1660
08 kwietnia 2008 08:47 Witold Rudolf - Utworzenie dokumnetu.